11Onze Application Terms

TERMES I CONDICIONS

1. Introducció

Els presents termes i condicions regulen la relació contractual entre el client i 11Onze Holdings SCA, amb número de registre B255346 i domicili social a 18, Rue de l’Eau, L-1449 Luxemburg, Gran Ducat de Luxemburg,

Els presents termes i condicions també regulen l’ús de qualsevol producte, emès per empreses proveïdores de serveis legalment constituïdes, comercialitzats per 11Onze Holdings SCA inclosa la nostra aplicació mòbil.

La signatura d’aquest document implica que l’usuari ha llegit, entès i acceptat sense reserves els presents termes i condicions i les tarifes i condicions específiques d’11Onze Holdings SCA.

En acceptar aquests termes i condicions, l’usuari assegura ser major de 18 anys i legalment capacitat per entendre i acceptar aquests termes i condicions.

Pot descarregar-se una còpia de qualsevol dels documents que divulguem legalment requerits (inclòs aquest Acord) des de la nostra aplicació mòbil o mitjançant l’email [email protected].
2. Termes d’ús de l’App 11Onze Mòbil

Vostè es compromet a utilitzar l’App de forma responsable, actuant de bona fe, d’acord amb la legislació vigent. Tanmateix, vostè contrau el compromís de no emprar l’App amb finalitats fraudulentes i de no dur a terme conductes o accions contràries als interessos i els drets de 11Onze o de tercers, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge de 11Onze. Vostè és compromès a no realitzar accions amb la finalitat de danyar, malmetre o sobrecarregar l’App, o que obstaculitzés el degut funcionament i ús de l’App.
Vostè aportarà les informacions relatives a l’usuari en els formularis facilitats per 11Onze de forma responsable respecte de la veracitat i la licitud d’aquestes, per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per l’App.
L’Usuari notificarà a 11Onze immediatament qualsevol fet que tingui constància que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com per exemple l’accés no permès, el robatori o la pèrdua de claus d’usuari i/o contrasenyes, per a procedir a la seva cancel·lació immediatament.
Li comuniquem que, en cas d’incompliment de les obligacions que se’n deriven dels presents Termes i Condicions, 11Onze es reserva el dret a suspendre, concloure o limitar amb el seu accés a l’App, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Addicionalment, 11Onze es reserva la possibilitat de realitzar aquestes mesures en cas que sospiti objectivament que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions aquí presents, addicionalment als altres documents legals o termes de contracte de qualsevol producte
11Onze es reserva el dret a actualitzar, reformar o retirar informació integrada a l’App, així com els continguts i/o serveis integrats en aquesta, estenent aquest dret a l’accés de continguts quan 11Onze ho cregui adient. 11Onze podrà suspendre, limitar o impedir l’accés a l’App per motius tècnics o circumstàncies alienes que puguin afectar els nivells de seguretat o estàndards de qualitat de servei per al correcte funcionament de l’aplicació. 11Onze és el prestador de serveis i prendrà les decisions que cregui necessàries sobre la continuïtat dels serveis prestats en la present app.
L’Aplicació es pot descarregar gratuïtament. El procés de descàrrega i registre a la nostra aplicació suposa l’acceptació dels presents termes i condicions així com de la nostra Política de Privacitat. Per tal de procedir amb el registre d’usuari haurà de proporcionar el seu nom, cognom/s, data de naixement, telèfon mòbil, direcció i correu electrònic. Igualment, per a continuar amb el procés d’identificació haurà de facilitar un document d’identitat vàlid i vigent, sigui DNI/NIE o passaport. Així, se li facilitarà un codi de seguretat únic i intransferible per a la seva seguretat.
Una vegada el procés de registre s’hagi completat, se li demanarà que ens faciliti una fotografia per davant i pel darrere del document d’identitat, per tal de procedir amb la validació i verificació de la seva identitat i de les característiques legals del document. 11Onze podrà fer les verificacions i demanar més dades o documents legals que cregui pertinents pel seu procés de registre i les comprovacions de deguda diligència establertes per la llei.
Vostè és responsable de mantenir la seva identificació i codis d’accés a l’App segurs, i de què aquests romanguin confidencials a tercers.
Igualment, vostè és responsable dels danys que pugui patir el seu dispositiu com a resultat de la descàrrega de l’App (incloent-hi la infecció amb virus, codis maliciosos o elements destructius).

3. Especial protecció dels Consumidors i Vies de reclamació.
Aquests termes i condicions es regiran, interpretaran i aplicaran en tots els aspectes únicament de conformitat amb les lleis substantives internes i comunitàries, sens perjudici dels principis de conflicte de lleis.
Per llei, els consumidors tenen determinats drets que un contracte no pot modificar o excloure. El que estipula en aquests termes i condicions no afecta els seus drets com a consumidor.
Aquests drets es troben regulats en la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; així com en la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
Ens comprometem a proporcionar un servei excel·lent a tots els nostres clients. Si no complíssim les seves expectatives en qualsevol forma, ens agradaria tenir l’oportunitat de rectificar.
En el primer cas, la seva comunicació inicial s’haurà de dirigir al nostre Equip d’Atenció al Client a través del correu electrònic [email protected] o a través del canal de comunicació de l’aplicació mòbil. El nostre Equip d’Atenció al Client escoltarà les seves necessitats i farà tot el que estigui al seu abast per solucionar la qüestió el més aviat i millor possible. Valorem l’oportunitat de revisar la forma en què treballem i ens ajuda a complir amb les expectatives dels nostres clients.
Facilitem una política de reclamacions i un formulari pels nostres clients on poden donar una primera informació del motiu de la seva reclamació via en línia.
La comunicació haurà de contenir les dades següents:
Nom, cognoms i domicili de l’interessat i, si escau, de la persona que el representi, degudament acreditada; nombre del document nacional d’identitat per a les persones físiques i codi d’identificació fiscal per a les jurídiques.
Motiu de la reclamació, amb especificació clara de les qüestions sobre les quals se sol·licita un pronunciament i, si escau, la quantia del reclamat.
Lloc, data i signatura.
El reclamant haurà d’aportar, a més a més, les proves documentals que obrin en el seu poder en què es fonamenta la reclamació.
Si un cop rebuda la resposta del nostre Equip d’Atenció al Client no queda satisfet amb el resultat, o no obté cap resposta transcorreguts dos mesos des de la reclamació; li preguem que es comuniqui amb nosaltres a través de l’email [email protected] D’aquesta manera podem millorar el nostre servei.
Si el motiu de la reclamació està relacionat amb servei de banca en línia, pot dirigir-se a l’Equip de Reclamacions de l’empresa proveïdora del servei, les dades de contacte de la qual es troben establertes als termes i condicions del producte contractat.
De no estar d’acord amb la resolució de la reclamació, pot presentar una queixa o reclamació a l’Agència Catalana de Consum al següent enllaç.
Aquí pot trobar el document oficial de reclamacions de la Generalitat de Catalunya en format pdf si ho desitja pot omplir-lo i enviar-lo a l’email [email protected].
En darrer lloc, si cap d’aquestes opcions soluciona el seu problema, pot presentar una queixa al seu país de residència a través del procés per a la resolució de conflictes que ens informa la Comissió Europea en aquest enllaç. Els passos per presentar la queixa són els següents:
Completi el formulari de la Financial Dispute Resolution Network (FIN-NET).
Descarregui i completi el formulari FI-NET per queixes transfrontereres. També pot posar-se en contacte directament amb qualsevol membre de FI-NET i demanar-li orientació. Trobi aquí la informació de contacte de tots els membres de cada país.
Envieu el formulari a un membre de FI-NET
Enviï per correu electrònic o publiqui el formulari a qualsevol membre de FI-NET en el seu propi país, o el país del seu proveïdor. Trobi aquí la informació de contacte de tots els membres de cada país.
Què passa després?
El membre de FI-NET li dirà si pot resoldre el seu problema o pot derivar-lo a una altra organització que pugui ajudar-lo. És possible que se li demani informació addicional per avaluar el cas correctament. La majoria dels membres de FI-NET poden ajudar de forma gratuïta o a baix cost. En general, aconsegueixen un resultat en 90 dies.
Els proveïdors de serveis financers no solen estar obligats a seguir les decisions dels membres de FI-NET, però la majoria tendeix a fer-ho de forma voluntària.
Si no ho fan, o si no està satisfet amb la forma en què s’ha gestionat la seva queixa, és possible que hagi d’interposar accions legals.

4. Canvis de Condicions i Subrogacions
Amb la signatura d’aquests termes i condicions el client accepta les possibles subrogacions de l’empresa proveïdora del servei. És a dir, 11Onze Holdings SCA es reserva la facultat de canviar l’entitat emissora del producte per una altra, el qual pot comportar canvis de condicions en el producte contractat. En tot cas, sempre seran informats prèviament en paper o un altre suport durador, amb una antelació no inferior a 2 mesos respecte de la data en què entri en vigor la modificació o subrogació proposada.
Si el Client desitja evitar l’aplicació de les subrogacions i/o noves condicions que li hagin estat comunicades, li recordem que la llei li atorga el dret a comunicar-nos a través del Servei d’Atenció al Client, de la forma en què s’ha indicat en l’apartat segon d’aquestes condicions generals, la seva oposició resolent el contracte del respectiu producte abans de la data prevista de l’entrada en vigor dels canvis. Si abans de la data indicada el Client no ha exercit els drets d’oposició, els canvis proposats s’entendran acceptats.
Altres disposicions:
Podrem cedir o traspassar els nostres drets, interessos o obligacions sota aquest Acord a qualsevol tercer (incloent-hi a través de fusió, consolidació o adquisició de la totalitat o de part substancial del negoci o dels actius relacionats amb l’Acord) mitjançant notificació prèvia de 2 mesos. Aquest fet no afecta els drets o obligacions que tingui sota aquest Acord.
Res del que aquí recollit té la intenció de beneficiar a cap tercer que no sigui part del mateix i cap tercer tindrà cap dret a executar els termes d’aquest Acord, però aquesta clàusula no afecta el dret o recurs d’un tercer que pugui existir o estar a la seva disposició.
Qualsevol exempció de responsabilitat o concessió que li permetem no afectarà ni als nostres drets ni a les seves obligacions sota aquest Acord.
Aquest Acord i els documents a què es fa referència en el mateix, constitueixen l’acord i conformitat total de les parts i substitueixen qualsevol acord previ entre les parts respecte a l’objecte d’aquest.

5. Tractament de dades de caràcter personal.
Les dades que els usuaris faciliten són únicament tractades per les nostres empreses 11ONZE HOLDINGS SCA, amb número de registre B-255346 i domicili social a 18, Rue de l’Eau, L-1449 Luxemburg, Gran Ducat de Luxemburg, i GO4IT SL, amb CIF B02862316 i domicili social a Rambla de Catalunya, 79 2-2 08007 Barcelona, i la nostra adreça de correu electrònic, per a qualsevol qüestió o dubte que us pugui sorgir, és: [email protected]
Per qüestions operatives 11Onze podrà compartir les seves dades a les empreses proveïdores de serveis que interactuïn amb nosaltres i totes aquelles que permeten dur a terme el servei. Les seves dades només seran compartides amb tercers per motius que facin referència a serveis relacionats amb el producte 11Onze. Amb la firma del present document vostè està confirmant la seva autorització per a compartir les seves dades.
Per tal de proporcionar-li els serveis relatius al producte contractat, hem de recollir i processar les seves dades personals, per poder complir amb les nostres obligacions pel que fa a la legislació contra el blanqueig de capitals o altra legislació estatal. Per tant, vostè té l’obligació d’informar respecte a les seves dades personals i comunicar qualsevol canvi en aquestes, essent que aquest incompliment exonerarà de qualsevol responsabilitat a 11Onze.
Amb la signatura d’aquest document vostè dona el seu consentiment per a la recollida de les seves dades. Quan vostè rebutgi la recollida i processament de les seves dades, ens reservem el dret a suspendre el servei a causa de les nostres obligacions com a institució de serveis financers.
Podrem revelar o confirmar les seves dades personals amb altres organitzacions i obtenir més informació sobre vostè per tal de verificar la seva identitat i complir amb la normativa sobre el blanqueig de capitals i la resta de legislació estatal. Deixarem un registre de la nostra investigació en el seu arxiu.
Qualsevol tercer amb el qual puguem compartir les seves dades estarà obligat a conservar la seva informació de forma segura i fer ús d’ella únicament per complir amb el servei que proporcionen en el seu nom. Quan traslladem les seves dades personals a un tercer país o organització internacional, ens assegurarem que es fa de forma segura i complint amb els estàndards mínims de protecció de dades al seu país.
Vostè té dret a rebre informació sobre les dades personals que conservem sobre la seva persona i a rectificar aquestes dades quan no siguin exactes o completes. Vostè té dret a objectar o retirar el consentiment per a cert tipus de processament com ara el màrqueting directe.
Les seves dades es conservaran durant els 10 anys següents a la provisió dels serveis, moment en el qual es destruiran en compliment dels requisits de la Normativa de Protecció de Dades i de la de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
La nostra Política de Privacitat proporciona totes les dades sobre els seus drets com a interessat i les nostres obligacions com a responsable de dades. Li preguem que llegeixi aquest document atentament i s’asseguri que entén els seus drets.

6. Llei i jurisdicció
Aquest Acord es regirà i s’interpretarà d’acord amb les lleis de l’estat en el qual radiqui el titular del proveïdor de serveis i qualsevol controvèrsia o reclamació relacionada amb aquest Acord estarà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva d’aquells tribunals. Tanmateix, si residiu fora d’aquest país, podeu presentar una reclamació al vostre país de residència.
7. Idioma prioritari
El text íntegre d’aquest document, així com els documents que se’n deriven d’aquest, inclosos els Annexos, han sigut redactats en els idiomes Català, Espanyol i Anglès, considerant-se totes tres versions com a oficials, si bé en cas de dubte o incongruència entre les diferents versions es fixa a la versió en idioma Català com a prioritària, i serà la que prevaldrà.

App Store Google Play