Paynetics: Termes i Condicions

[La versió oficial d’aquests Termes i Condicions està escrita en anglès. Aquesta traducció és per comoditat pels nostres clients.]

Weavr (Europa), Ltd. actua en nom de Paynetics A.D., com a agent registrat en el territori dels estats membres de la UE, i s’inscriu en el registre públic d’agents de les institucions de diners electrònics custodiats pel Banc Nacional Búlgar.

 

ACORD DEL TITULAR DE LA TARGETA [CONSUMIDOR]

APARTAT 01. INTRODUCCIÓ

1.1. Aquests termes i condicions (juntament amb qualsevol document incorporat sota les referències citades a continuació, en l’“Acord”), estableixen els termes i condicions sota els que Paynetics AD, UIC 131574695 (d’ara endavant, “l’Emissor” o “Paynetics”) emet als consumidors individuals (“Client”, “Titular de la Targeta”, “vós”, “vostè”, “seu”) per l’ús del Client respecte a l’emissió i ús de les Targetes Mastercard de dèbit per a consumidors de Paynetics.

1.2. Aquest Acord constitueix un contracte entre vostè i Paynetics el qual conté informació important que pot afectar els seus drets, a l’ús de la Targeta i la seva capacitat de recuperar els seus diners. 

1.3. Aquest Acord s’aplica a la/es seva/es Targeta/es emesa/emeses per Paynetics, però també afecta la nostra tarifa i política de privacitat

1.4. Per aquest motiu, és important llegir atentament tot aquest document legalment vinculant i desar o descarregar una còpia del mateix per als seus registres i futures referències.

1.5. En formalitzar la seva comanda de Targeta a Paynetics vostè indica que ha acceptat aquest Acord

1.6. Per tant, en demanar la/les seva/seves Targeta/targetes es considerarà que ha acceptat i ha entès aquest Acord, incloent-hi la nostra tarifa i política de privacitat per la qual es compromet a complir-les en el seu ús de la/es Targeta/es. Tots els apèndixs o annexos d’aquest contracte formen part del nostre Acord amb vostè, i tindran el mateix efecte que si estiguessin inclosos en el cos del present document.

1.7. El text íntegre d’aquest Acord, així com els documents que se’n deriven d’aquest, inclosos els Annexos, han estat redactats en català, castellà i anglès, considerant-se totes tres versions com a oficials, si bé en cas de dubte o incongruència entre les diferents versions es fixa a la versió en idioma anglès com a prioritària, esdevenint la versió final oficinal. 

APARTAT 02. DEFINICIONS

2.1. Acord” significarà que aquest document està configurat per la tarifa d’honoraris Paynetics AD (la “Tarifa d’Honoraris”), la política de privacitat i per qualsevol altre annex explícitament especificat en el present document i incorporat a l’Acord per referència.

2.2. Agent” significarà que Paystratus Group Ltd., amb número d’empresa 11677111, amb seu i domicili social a Kemp House, 160 City Road, Londres, Regne Unit, EC1V 2NX, que: a) és agent registrat de Paynetics AD segons l’article 19 de la Llei de Serveis de Pagament i Sistemes de Pagament (LPSPS) aprovada pel Banc Nacional de Bulgària el 22 de febrer de 2018  i b) assisteix a Paynetics AD en la prestació dels Serveis i manté el seu Lloc Web.

2.3. Tarifa de taxes” significa la tarifa que ha adoptat Paynetics a l’hora de cobrar les taxes en emetre i donar servei de la Targeta PAYNETICS BUSINESS dèbit Mastercard. Tanmateix, la tarifa de taxes pot definir els límits de transacció per les operacions de la Targeta.

2.4. Paynetics”, “nosaltres”, “ens”, “nostre” fa referència a Paynetics AD amb seu i domicili social: Planta Baixa, 76a James Bourchier, Districte de Lozenets, Municipi de Sofia, Sofia, inscrita en el Registre Comercial portat per l’Agència de Registre sota l’U.I.C.: 131574695. Paynetics AD és una empresa de diners electrònic titular d’una llicència per a operar com a empresa de diners electrònic expedida pel Consell d’Administració del Banc Nacional de Bulgària mitjançant la Decisió 44 de l’11 d’abril del 2016. Està inscrita en el registre que porta el Banc Nacional de Bulgària, al que s’hi pot accedir a través d’aquest enllaç. Per aquest motiu, el Banc Nacional de Bulgària supervisa les activitats de Paynetics AD.

2.5. Compte Paynetics” significar un Compte sense dipòsit i sense interessos associats a una o diverses targetes i mantingut amb la finalitat de permetre les transaccions de pagament. El Compte de Paynetics només s’utilitzarà per a carregar fons a la Targeta segons es preveu l’apartat 3 d’aquest Acord.

2.6. PAYNETICS dèbit Mastercard” o “Targeta” significa una Targeta de dèbit per a particulars i emesa per a Paynetics AD. Aquest és un tipus d’instrument de pagament amb saldo registrat electrònicament que es fa servir repetidament per a la identificació d’un Titular i per donar accés en remot al Compte pagament. La Targeta la qual incorpora en el seu disseny el logotip de MasterCard, està vinculada a un Compte Paynetics vinculat a un Client per mitjà del present Acord i es presenta com una ordre de pagament. La Targeta pot ser física o virtual.

2.7. Política de privacitat” es refereix a la política de privacitat de Paynetics que es pot consultar aquí. En aquest Acord es descriu la base sobre la qual es processaran, tractaran i compartiran les dades personals que recopilem dels nostres Clients, sigui directament o a través dels nostres socis autoritzats als quals vostè pot proporcionar-les. Si hi ha alguna discrepància entre els termes i condicions de la nostra política de privacitat i les polítiques pertinents i/o els termes i condicions dels nostres socis en relació amb els nostres serveis i el nostre tractament de les seves dades, s’aplicaran les disposicions de la nostra política de privacitat.

2.8. MasterCard” significarà MasterCard International Incorporated o els seus successors.

2.9. Organització de targetes” significarà que MasterCard International (“MasterCard”), VISA Europe (“VISA”) o qualsevol altra associació o organització que mantingui un sistema de pagament amb Targeta aplicable sota aquest Acord, incloent-hi qualsevol filial, subsidiaria, o companyia successora de qualsevol d’elles, de la qual Paynetics en sigui membre i tingui dret a emetre i acceptar pagaments, incloent-hi l’ús de targetes acceptades per l’Organització de targetes.

2.10. PIN” significarà un número únic d’identificació personal, que representa una combinació de números i dígits, coneguts únicament pel Titular de la Targeta (enllaç) el qual serveix per identificar el Titular de la Targeta introduint-lo en el teclat del caixer automàtic o el TPV en efectuar una operació de pagament amb la Targeta. El PIN es pot canviar a través del caixer automàtic.

2.11. CVC2” és un codi o contrasenya de tres dígits per Pagaments Segurs per Internet emès per a cada Targeta. El CVC2 és un codi estrictament personalitzat per accedir als fons disponibles a la Targeta, que s’introdueix utilitzant un terminal de punt de venda virtual. Cada introducció del CVC2 mitjançant un terminal TPV virtual serveix per acreditar la identitat de la persona Titular de la Targeta.

2.12.Operació de Pagament” s’entendrà un pagament efectuat pel Titular amb la Targeta, incloent-hi: a) una operació en un terminal de punt de venda físic; b) una operació en un caixer automàtic i c) una operació per Internet emprant un terminal de punt de venda virtual.

2.13. Bloqueig de la Targeta” significarà una interrupció temporal del servei de la Targeta per part de Paynetics que resulti en una impossibilitat objectiva de fer servir la Targeta. Paynetics mantindrà un registre de les targetes bloquejades.

2.14. Desactivació de la Targeta” significarà la interrupció definitiva del servei de la Targeta per part de Paynetics.

2.15. Caixer automàtic” significarà un dispositiu que permet la retirada d’efectiu, el pagament de serveis, la transferència de fons entre comptes de pagament, la recepció d’extractes i l’execució d’altres transaccions de pagament i no pagament.

2.16. Terminal de punt de venda (TPV)” entendrem un dispositiu en el qual s’utilitza la Targeta per pagar la compra de béns o serveis en locals comercials.

2.17. Terminal de punt de venda virtual” significarà un dispositiu de terminal de punt de venda lògicament definit mitjançant el qual es fa el pagament de béns i serveis a través d’Internet.

2.18.Límits” es referirà als límits de l’operació de pagament que s’apliquen a la seva Targeta i al seu Compte Paynetics, que formen part d’aquest Acord i s’enumeren dins la tarifa.

2.19. Tarifa” significarà les tarifes i els límits aplicables als serveis designats en el present Acord. La tarifa serà modificada de tant en tant i sempre estarà disponible dins del lloc web.

2.20. Identificació” o “Procediment KYC” s’entendrà un procediment d’identificació que requereix, com a mínim, la presentació d’un document d’identitat vigent i un extracte bancari o un altre document d’identificació (amb tres mesos d’antiguitat com a màxim), així com un selfie de la persona, juntament amb el document d’identitat presentat en temps real. La identificació es realitza amb un sistema automatitzat i Paynetics i/o l’Agent poden requerir informació addicional.

2.21. Beneficiari” serà el receptor d’una operació de pagament o un altre crèdit resultant de l’ús de la Targeta de pagament.

2.22. Transacció Prohibida” significarà qualsevol dels següents tipus de transaccions o activitats:

 • Qualsevol venda de tipus piramidal, esquemes Ponzi o programes de màrqueting o matrius similars o altres esquemes d’enriquiment ràpid” o programes d’inversió d’alt rendiment.
 • En venda, subministrament o compra d’articles il·legals o que promoguin o facilitin activitats il·legals.
 • En venda, subministrament o compra de productes falsificats o que infringeixin els drets de propietat intel·lectual.
 • Productes o serveis per al processament o l’agregació de pagaments per part de tercers.
 • Blanqueig de capitals.
 • Finançament o propaganda del terrorisme.
 • Pornografia, serveis d’acompanyament i venda i/o publicitat de serveis sexuals;
 • Utilització de la Targeta de forma i/o amb fins que infringeixin la legislació i/o la normativa aplicable de l’Organització de la Targeta.

2.23. Lloc web” significa el lloc web operat per Paystratus Group Ltd, actuant com a agent de Paynetics, en la següent URL: https://resources.weavr.io/11onze_consumers-programme-terms

2.24. Paynetics AD és reserva el dret d’afegir altres categories de transaccions prohibides, afegint aquestes categories a aquest Acord o a un document separat publicat en el Lloc Web.

APARTAT 03. SOBRE LA TARGETA DE PAYNETICS

3.1. La Targeta serà emesa al Client per Paynetics i estarà vinculada al Compte Paynetics del Client obert en qualsevol de les divises mantingudes per Paynetics. Aquestes targetes poden ser utilitzades per a transaccions al país o a l’estranger. La Targeta inclou les següents dades necessàries: període de validesa, nombre únic de Targeta (PAN), nom del Titular, moneda i CVV2/CVC2.

3.2. La Targeta s’emet sota la marca Mastercard d’acord amb la llicència concedida per MasterCard Internacional.

3.3. Llevat que es disposi el contrari, amb la Targeta es poden fer les següents operacions de pagament:

 • Retirada d’efectiu a través de caixers automàtics.
 • Pagament de béns o serveis a través d’un terminal de punt de venda.
 • Transaccions periòdiques.
 • Pagament de béns o serveis en línia a través del terminal VPO’s.
 • Obtenció d’un extracte de Compte.
 • Canvi del PIN per part del Titular de la Targeta al caixer automàtic.

3.4. Les transaccions previstes en el punt 3.3 es poden dur a terme en tots els dispositius de terminal que portin el logotip de MasterCard i mantinguin les funcions respectives.

3.5. Les operacions de pagament amb la Targeta s’executaran immediatament després de rebre l’ordre de pagament i el càrrec en el Compte Paynetics es realitzarà en el termini de: a) deu dies en cas de retirada d’efectiu a través de caixers automàtics o b) quinze dies per a totes les altres operacions que no siguin les del punt a).

3.6. Les operacions de pagament amb Targeta estaran subjectes als límits establerts per Paynetics dins la tarifa.

3.7. Després de l’activació de la Targeta, aquesta pot ser utilitzada per transaccions amb els fons disponibles en el Compte de Paynetics associat.

3.8. El Titular de la Targeta només podrà fer ús personalment i no podrà proporcionar-la a ningú més. Si un Titular proporciona accés i/o qualsevol altre mitjà per a l’ús de la Targeta a un tercer, el Client serà completament responsable de totes les transaccions iniciades per aquests tercers.

3.9. Paynetics pot negar-se a fer una transacció amb una Targeta si no hi ha suficients fons disponibles en el Compte Paynetics del Client per a cobrir l’import de la transacció de pagament i totes les taxes aplicables segons les tarifes. Si qualsevol acció dona lloc a un saldo negatiu en el Compte Paynetics, el Client haurà de recuperar la quantitat respectiva assegurant un saldo positiu al Compte, cosa que permetrà a Paynetics tenir el dret a prendre totes les mesures necessàries en funció del present Acord.

3.10. En acceptar aquest Acord, el Client accepta que:

 • Paynetics no és un banc i que el Compte Paynetics no és un Compte bancari.
 • No es meriten interessos sobre el saldo del compte Paynetics.
 • Els fons disponibles al Compte Paynetics no són un dipòsit i el Client no podrà reclamar cap interès sobre aquests.
 • Paynetics ha de deduir del saldo del Compte Paynetics el valor de totes les transaccions dutes a terme amb la Targeta per part del Client, incloent-hi totes les comissions aplicables.

3.11. Paynetics té dret a canviar en qualsevol moment a) els mètodes d’autenticació utilitzats per verificar la identitat dels Titulars i b) l’abast dels serveis prestats per Paynetics, excloent la possibilitat del seu ús en cas de noves característiques tècniques dels serveis, canvis reguladors o per raons de seguretat, o per altres raons. En aquest cas, Paynetics notificarà immediatament al Client i sempre per escrit o per correu electrònic sobre aquests canvis.

3.12. El Client serà plenament responsable de tots els béns o serveis adquirits amb la Targeta. Qualsevol disputa amb un comerciant sobre un producte o servei comprat amb la Targeta es considerarà una disputa entre el Client i el comerciant. Paynetics no assumirà cap responsabilitat i no proporcionarà cap garantia pel que fa a aquests béns o serveis comprats amb la Targeta. A més, Paynetics no serà responsable de la seva quantitat o qualitat. Totes aquestes disputes hauran de dirigir-se directament al comerciant que proporciona els respectius béns o serveis.

3.13. Paynetics es reserva el dret de rebutjar l’autorització d’una transacció de pagament si no compleix amb els requisits de l’Acord o viola les disposicions d’una llei reguladora o els reglaments d’una Organització de Targetes. En aquest cas, Paynetics informarà ràpidament el Client sobre les raons de la denegació, llevat que estigui prohibit per un acte regulador.

3.14. Paynetics no serà responsable si un comerciant es nega a acceptar una Targeta o si Paynetics no ha autoritzat una determinada operació de pagament de conformitat amb l’Acord.

3.15. La Targeta és propietat de Paynetics com a emissor de la mateixa i no pot ser transferida i/o posada a disposició d’una altra persona que no en sigui el Titular.

APARTAT 04. EMISSIÓ I RECÀRREGA DE TARGETES

4.1. Paynetics entrarà en acords i emetrà targetes per a consumidors.

4.2. L’Acord es considerarà efectiu a partir del moment en què el Client rebi una confirmació per part de Paynetics en el qual se li comunica que el Client ha estat aprovat. Malgrat això, Paynetics pot negar-se a signar un acord amb un determinat individu o a emetre una Targeta sense indicar cap raó.

4.3. Cada Targeta té un període de validesa dins el qual el Titular pot utilitzar la Targeta. La Targeta expirarà l’últim dia del mes/any indicat a l’anvers. Totes les transaccions iniciades després de la caducitat o la cancel·lació de la Targeta no seran autoritzades ni efectuades.

4.4. Paynetics emetrà la Targeta en un termini de deu dies laborables a partir de la data de la signatura de l’Acord i, si la Targeta no és virtual, serà lliurada al Titular per mitjà d’un servei de missatgeria o mitjançant l’Agent.

4.5. La Targeta, si no és virtual, només podrà ser lliurada personalment al Titular per Paynetics o el seu representant o el seu Agent. En rebre la Targeta, el Titular haurà de presentar el seu document d’identitat per identificar-se. El Titular de la Targeta haurà de posar la seva signatura en el lloc de la signatura en el revers de la Targeta immediatament després de rebre-la.

4.6. Juntament amb la Targeta, Paynetics proporcionarà al Titular un PIN el qual l’haurà de memoritzar i tot seguit haurà de destruir el suport en el qual està gravat. El Titular ha de desar sempre aquest PIN, no l’ha de gravar en cap lloc ni utilitzar-lo si algú pot veure’l. Si el Titular sospita que una altra persona coneix els identificadors d’usuari, les contrasenyes o el PIN, ha d’informar immediatament a Paynetics i canviar-los immediatament.

4.7. La Targeta pot carregar-se mitjançant transferència bancària al Compte Paynetics associada a la Targeta (“Font de Finançament”).

4.8.  Paynetics haurà de verificar que la Font de Finançament és vàlida i legal. Per aquest motiu, se li podrà demanar que confirmi la seva Font de Finançament per mitjà de mètodes de verificació que s’han seleccionat.

4.9. El Client podrà recarregar la seva Targeta mitjançant transferències bancàries addicionals, tal com s’indica en el punt 4.7.

4.10. Quan la/les Targeta/targetes es finança/financen per mitjà d’un Compte de dèbit des d’una institució financera i se’ns informa de la insuficiència de fons en aquest Compte, Paynetics podrà representar aquesta transacció en la seva institució financera.

4.11. El Client podrà sol·licitar a Paynetics l’emissió d’una nova Targeta:

 • En cas de destrucció o dany de la Targeta.
 • En cas de pèrdua, robatori o un altre tipus d’apropiació indeguda de la Targeta.
 • En cas d’oblit del PIN.
 • En expirar el període de validesa. En expirar la Targeta, només es renovaran automàticament les targetes utilitzades en els últims dos mesos abans de la data d’expiració. El Client haurà de pagar una taxa per la renovació de la Targeta d’acord amb la Tarifa de Taxes vigent en la data de renovació.

4.12. En els casos del punt 4.11, el Client haurà de tornar la targeta antiga, que serà destruïda en presència d’un empleat. En cas de no tornar la Targeta, el Client haurà de pagar una taxa d’acord amb la política de taxes de Paynetics. El Client no pagarà una taxa per no tornar la Targeta, sempre en conformitat amb el present Acord, hagi sol·licitat el bloqueig de la Targeta sigui per pèrdua o per robatori.

4.13. Quan el Titular rebi la seva Targeta, aquesta estarà inactiva. En aquest cas, el Titular l’haurà d’activar abans d’usar-la, perquè en cas contrari serà rebutjada qualsevol transacció que el Titular desitgi realitzar. La Targeta s’activarà en línia seguint les instruccions d’activació facilitades per l’Agent.

APARTAT 05. ÚS DE LA TARGETA

5.1. El Titular de la Targeta només podrà utilitzar-la personalment i en compliment de les disposicions d’emissió i ús establertes en el present Acord. Per tant, el Titular no podrà dur a terme cap transacció no autoritzada amb la Targeta.

5.2. El Titular haurà de salvaguardar la targeta, la informació registrada en ella i els elements de seguretat personalitzats d’aquesta.

5.3. La Targeta física podrà fer ús en qualsevol dispositiu que accepti targetes amb la marca MasterCard, mentre que la seva Targeta virtual només pot fer servir per a transaccions en línia o dutes a terme per telèfon mitjançant aplicacions mòbils.

5.4. Qualsevol operació de pagament amb la Targeta només es permetrà després de verificar: l’efectiu accessible, l’estat de la Targeta, els seus límits i la identificació del Titular a través d’un dels següents mètodes:

 1. En cas de retirada d’efectiu d’un caixer automàtic: introduint un PIN.
 2. En cas de pagament de béns o serveis mitjançant un terminal de punt de venda: introduint un PIN i/o la signatura en el resguard del punt de venda. El requisit d’aquesta clàusula no s’aplicarà en cas de pagaments sense contacte per imports inferiors al màxim establert per Paynetics.
 3. L’import màxim d’una transacció amb contactless a partir del qual es requereix la verificació del Client mitjançant la introducció d’un PIN serà aprovat i confirmat per l’Organització Internacional de Targetes de cada país. La signatura en el resguard del dispositiu del terminal ha de ser idèntica a la signatura en el revers de la Targeta i verificarà l’autorització i la correcta execució de les transaccions. A petició del comerciant, el Titular de la Targeta haurà de presentar també un document d’identificació i verificació de la signatura. La no presentació d’un document d’identificació constituirà un motiu raonable per rebutjar la realització de l’operació de pagament;
 4. En el cas dels pagaments en línia no es farà servir el PIN, sinó que l’autenticitat de la Targeta es confirmarà mitjançant un CVC/CVV i un codi de pagament únic.

5.5. El Titular de la Targeta podrà fer operacions amb la mateixa fins a l’import de l’efectiu disponible en el Compte en el qual va ser emesa la Targeta, d’acord amb els límits establerts per aquesta.

5.6. El Client ha d’assegurar que hi ha fons suficients en el Compte en el qual es va emetre la Targeta per a poder fer operacions de pagament amb aquesta. El Titular de la Targeta haurà d’assegurar que hi ha fons suficients dins el Compte on s’ha emès la Targeta per a poder efectuar operacions de pagament amb aquesta. Si el Titular de la Targeta efectua operacions de pagament amb imports superiors a l’efectiu disponible o l’excedeix d’una altra manera en relació amb l’ús de la Targeta, l’import en excés s’ha de registrar com un descobert no autoritzat i es cobrarà amb un tipus d’interès equivalent al tipus d’interès legal, i el Client haurà de fer un pagament immediat de l’import en excés més els interessos meritats.

5.7. És possible que alguns comerços no acceptin els pagaments efectuats amb la Targeta. Serà responsabilitat del Titular comprovar la política de cada comerç. Paynetics no té cap responsabilitat si un comerciant es nega a acceptar un pagament amb Targeta.

5.8. Els comerciants de certs sectors comercials (per exemple, empreses de lloguer de cotxes, hotels i altres proveïdors de serveis) tenen la pràctica d’estimar els fons potencials que es poden gastar amb ells i exigir la retenció de l’import total dels fons potencials així estimats. En alguns casos, aquest import total pot superar l’import efectivament gastat. En aquests casos, els fons inicialment retinguts de la Targeta poden ser retinguts fins a quinze dies i la quantitat no estarà disponible. Paynetics pot alliberar aquestes quantitats només amb el consentiment del comerciant.

5.9. En cas de pèrdua, robatori o deteriorament de la Targeta, Paynetics la substituirà a petició del Client, cobrant una tarifa de substitució que s’ha de deduir del Compte Paynetics. Si una Targeta ha estat reportada com perduda, robada o maltractada, però més tard és trobada, el Titular ha d’informar immediatament a Paynetics sobre això i destruir-la.

5.10. La Targeta física o virtual, permet fer les operacions de pagament relacionades amb el pagament de béns i serveis, a iniciativa d’un beneficiari. Per què les operacions de pagament es facin vers un beneficiari o a través d’ell, el Titular consent en facilitar al beneficiari les dades d’identificació de la Targeta (número de Targeta, període de validesa, codi de Targeta CVC2/CVV2), amb la qual cosa dona el seu consentiment perquè el beneficiari iniciï les operacions de pagament amb la seva Targeta del Client. D’aquesta manera, Paynetics executa l’acció i queda obligat per les conseqüències de la seva acció. 

En els casos en què el Client dona el seu consentiment amb la Targeta per fer operacions de pagament a iniciativa d’un beneficiari, fins i tot a través de l’aplicació, el Client proporciona aquest consentiment introduint o omplint el número de la Targeta, el seu nom, el període de validesa de la Targeta, el codi de la Targeta CVC2/CVV2 i un codi d’un sol ús (3DSecure) que rebrà per tal de donar el seu consentiment. 

En cas fet que el Client hagi donat el seu consentiment amb la Targeta per dur a terme transaccions de pagament per iniciativa o per mitjà d’un beneficiari, Paynetics realitzarà aquestes transaccions com regularment autoritzades pel Client, i basant-se en aquest consentiment vers el beneficiari, Paynetics no en serà responsable dels danys i perjudicis o de lucre conseqüents de la realització.

5.11. A més de l’esmentat en el punt 5.10 per a les operacions de pagament relacionades amb les targetes, efectuades per iniciativa o a través del beneficiari, el Client tindrà dret a sol·licitar a Paynetics el reemborsament de la totalitat de l’import d’una transacció de pagament ja executada i autoritzada en un termini de fins a cinquanta-sis dies a partir de la data en què s’hagi efectuat el càrrec en el seu Compte Paynetics i es compleixin al mateix temps les següents condicions: 

 1. Que en el moment de l’autorització per executar la transacció de pagament, no s’especifica el seu valor exacte
 2. Que el valor de la transacció de pagament excedeix el seu valor esperat en vista de les seves despeses anteriors per aquestes transaccions. No pot referir-se a raons relacionades amb un canvi de moneda quan s’ha aplicat el tipus de canvi de referència acordat amb Paynetics. A petició de Paynetics, s’haurà d’aportar proves de l’existència de les condicions dels punts (1) i (2) anteriors.

5.12. En un termini de deu dies laborables des de la recepció de la seva sol·licitud, Paynetics reemborsa la totalitat de l’import de l’operació de pagament o es nega a reemborsar, indicant els motius de la denegació i les autoritats a què es pot dirigir si no accepta els motius de la denegació exposats. El reemborsament inclou la totalitat de l’import de l’operació de pagament executada, mentre que la data de valor per a l’abonament en el seu Compte Paynetics no serà posterior a la data en què es va carregar al seu Compte l’import de l’operació de pagament.

5.13. El Client no tindrà dret a un reemborsament sota el punt 11 quan hagi donat el seu consentiment per realitzar la transacció de pagament directament a Paynetics i, quan sigui aplicable que o bé Paynetics o bé el beneficiari l’hagin informat o proporcionat informació suficient sobre la següent transacció de pagament sota la forma acordada almenys vint-i-vuit dies abans de la data de la seva realització.

APARTAT 06. AUTORITZACIÓ DE LES OPERACIONS DE PAGAMENT

6.1. Cada operació de pagament haurà de ser autoritzada en el moment en què sigui iniciada pel Titular.

6.2. Cada ordre de pagament i autorització s’obtindrà de Paynetics de forma electrònica.

6.3. Per tal de garantir una major seguretat en els pagaments en línia, Paynetics registra totes les targetes emeses per l’empresa en el Servei de Pagaments Assegurances en línia (3-D Secure). Els programes de les organitzacions internacionals de targetes que ofereixen aquest servei són el MasterCard Secure Code i el Verified by Visa. Per a cada pagament en les pàgines web dels comerços que participen en els programes Mastercard Secure Code i Verified by Visa, el titular de la Targeta rebrà un missatge de text (SMS) que conté un codi de verificació del pagament per una sola vegada. La introducció del codi de verificació del pagament és una identificació més.  A més de la introducció del codi CVV2 / CVC2 a la Targeta. En cas d’ús indegut de la Targeta en línia després de conèixer el codi de verificació per part de tercers i/o en cas de pagaments amb la Targeta a comerços que no participin en els programes Mastercard Secure Code i Verified by Visa, Paynetics no serà responsable i les pèrdues ocasionades seran cobertes pel Client

6.4. Tanmateix, Paynetics no serà responsable dels SMS no rebuts amb un codi de confirmació en el cas que els respectius proveïdors de comunicacions mòbils no lliurin aquests codis de confirmació. Paynetics tampoc es farà responsable si el número de telèfon mòbil del Client sigui incorrecte. Per tots aquests casos, Paynetics no serà responsable de la relació entre l’operador de sistema de pagament en línia i el Client

6.5. El Titular de la Targeta enviarà una ordre irrevocable a Paynetics i acceptarà dur a terme la transacció de pagament, i també donarà un consentiment incondicional i una ordre a Paynetics per utilitzar els fons en el Compte Paynetics i per deduir qualsevol taxa i comissió pagadora en relació amb la mateixa:

 1. En cas de pagament amb Targeta física en un terminal de punt de venda: proporcionant la targeta, col·locant-la en el respectiu terminal de punt de venda i/o introduint un PIN per efectuar el pagament concret.
 2. En cas de pagament en línia de béns o serveis: introduint un nombre CVV2/codi de tres dígits de la Targeta i el codi de transacció única, si es demana.
 3. En el cas de transaccions efectuades per un caixer automàtic: introduint la Targeta en el dispositiu del caixer automàtic i introduint un PIN en el mateix.

6.6. El consentiment per a una operació de pagament no pot ser retirat o cancel·lat després d’haver estat rebut per Paynetics.

APARTAT 07. OPERACIONS DE PAGAMENT

7.1. Paynetics pot negar-se a efectuar qualsevol transacció de pagament ordenada amb la Targeta si no compleix els requisits d’aquest Acord, incloent-hi, però sense limitar-se a, qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Paynetics té una bona raó per sospitar que la transacció no està autoritzada o està involucrada en un frau o activitat il·legal.
 2. El Titular de la Targeta no ha donat una ordre exacta per implementar la transacció o ha donat una ordre incompleta.
 3. Paynetics té una bona raó per creure que hi ha hagut una violació de l’Acord.
 4. Per una raó relacionada amb el compliment de les normes i reglaments de MasterCard.
 5. Si no hi ha fons suficients en el Compte Paynetics o si la transacció viola els límits establerts
 6. Per llei o per ordre d’un organisme regulador.
 7. Per impossibilitat tècnica de realitzar la transacció.
 8. Els comerciants no poden autoritzar un pagament llevat que hagin obtingut el permís de Paynetics.

7.2. El Titular de la Targeta serà responsable de proporcionar una ordre correcta i precisa per a l’execució d’una transacció de pagament. Si les instruccions proporcionades pel Titular són incorrectes, inexactes o incompletes, Paynetics no serà responsable dels errors o inexactituds en la transacció. Si una transacció de pagament es porta a terme d’acord amb les instruccions proporcionades pel Titular, es considerarà que s’ha executat amb precisió.

7.3. Cada transacció de pagament efectuada amb la Targeta serà definitiva i irreversible, excepte en les següents situacions a criteri de Paynetics:

 • S’ha confirmat un error per part del comerciant.
 • S’ha detectat una activitat il·legal en relació amb la Targeta.
 • S’ha constatat una infracció de l’Acord.

7.4. El termini màxim per a la realització dels serveis de pagament prestats amb la Targeta serà determinat per les normes de les Organitzacions de Targetes i dels operadors de targetes en els termes que estableixen els articles 87 i 88 de la Llei de Serveis de Pagament i Sistemes de Pagament (LPSPS) aprovada pel Banc Nacional de Bulgària el 22 de febrer de 2018.

7.5. L’execució d’una operació de pagament ordenada amb la Targeta pot retardar a causa de l’acompliment de les obligacions de Paynetics en virtut de les lleis aplicables contra el blanqueig de capitals, fins i tot si Paynetics sospita que l’operació està implicada en fraus, activitats il·legals o inacceptables o constitueix una operació no autoritzada.

APARTAT 08. TAXES I TIPUS DE CANVI

8.1. Es cobrarà al Client per l’emissió i el servei de la Targeta, així com per cada transacció realitzada amb aquesta, aplicant les tarifes vigents en la data de cobrament de la taxa o en la data de realització de la transacció, respectivament. Les taxes degudes pel Client es cobraran d’ofici en el Compte Paynetics en què s’hagi emès la Targeta.

8.2. En acceptar aquest Acord, el Client permet a Paynetics carregar en el Compte de Paynetics totes les taxes aplicables en relació amb una determinada transacció duta a terme amb la Targeta. Totes les comissions es determinaran en la moneda del Compte Paynetics. Aquestes tarifes inclouen les tarifes de tercers rellevants els serveis siguin necessaris per permetre que es duguin a terme els serveis de pagament aquí esmentats i remetre aquestes tarifes als tercers rellevants o al seu Agent.

8.3. Paynetics es reserva el dret de canviar les taxes degudes sobre una base de l’actual l’Acord, i basant-se en aquests canvis, s’aplicarà el procediment de canvi sobre l’Acord esmentat en present document. Els canvis en el tipus de canvi de referència s’aplicaran immediatament sense previ avís.

8.4. Si la transacció de pagament ordenada està en una moneda diferent de la moneda anomenada per al Compte Paynetics, llavors la quantitat deduïda del balanç serà la quantitat de la transacció convertida a la moneda anomenada per al Compte Paynetics, usant els tipus de canvi utilitzats aplicats per MasterCard. Aquests tipus de canvi tindran el significat d’un tipus de canvi de referència d’acord amb la Llei de Serveis de Pagament i Sistemes de Pagament (LPSPS) aprovada pel Banc Nacional de Bulgària a 22 de febrer de 2018. D’aquesta manera, els canvis s’aplicaran immediatament i modificaran el present l’Acord el qual serà descrit en un nou annex. El tipus de canvi es determinarà en la data de la liquidació final de l’operació. Tanmateix, s’aplicarà una comissió per a les operacions en moneda estrangera.

APARTAT 09. PROCEDIMENTS DE COMUNICACIÓ

9.1. L’Acord s’executarà en anglès i la comunicació entre les parts de la mateixa també es durà a terme en anglès, llevat que es disposi d’un document bilingüe (anglès-català).

9.2. Els representants del Client o les persones autoritzades per ells podran rebre informació sobre les operacions de pagament efectuades amb la Targeta per via electrònica.

9.3. Si es produeix algun canvi en les dades de contacte inicials proporcionats pel Client en signar l’Acord, el Client haurà d’informar a Paynetics i sempre per escrit en un termini de set dies. En cas contrari, totes les notificacions, invitacions o altres avisos seran enviats a la darrera adreça electrònica del Client coneguda per Paynetics. En aquest cas,  Paynetics ho considerarà com a lliurats.

9.4. L’Atenció al Client de Paynetics romandrà obert de 9 a 18 hores i de dilluns a divendres. El Client podrà trobar les dades de contacte a la mateixa pàgina web de Paynetics. Les dades de contacte en cas de pèrdua o robatori de targetes o que aquestes no funcionin estaran disponibles al lloc web. A efectes de control, Paynetics podrà gravar qualsevol conversa amb el Client.

9.5. Paynetics proporcionarà accés a la informació requerida sobre les transaccions de la Targeta per mitjà d’extractes electrònics (exclòs el paper) sobre les transaccions de pagament i l’historial de transaccions en el lloc web. 

9.6. La informació sobre la Targeta s’anirà actualitzant permanentment i mostrarà si hi ha hagut alguna activitat amb la Targeta, incloent-hi la informació sobre totes les taxes cobrades. A partir del moment en què es descarregui l’extracte de la pàgina web, es considerarà que el Client està informat de la transacció corresponent, independentment que hi hagi descarregat o no dit extracte. Es cobrarà al Client per obtenir informació addicional o per obtenir-la de forma diferent a la descrita en el present Acord.

APARTAT 10. MESURES DE SEGURETAT

10.1. El Titular ha de conservar la Targeta amb diligència adoptant totes les mesures necessàries contra la seva pèrdua, destrucció, deteriorament o divulgació de les dades registrades de la Targeta o dels seus elements de seguretat personalitzats per part de tercers. D’acord amb l’article 75 de la Llei de Serveis de Pagament i Sistemes de Pagament (LPSPS) aprovada pel Banc Nacional de Bulgària a 22 de febrer de 2018, el Titular de la Targeta tindran les següents obligacions:

 1. Utilitzar la Targeta d’acord amb els termes i condicions per a la seva emissió i ús.
 2. Notificar a Paynetics qualsevol pèrdua, robatori, apropiació indeguda o ús no autoritzat de la Targeta immediatament després de tenir coneixement d’això.
 3. A partir de la recepció de la Targeta, el Client haurà de fer tots els esforços raonables per a preservar les seves característiques de seguretat personalitzades, incloent-hi no registrar cap informació sobre aquestes característiques de seguretat en la Targeta i no conservar aquesta informació juntament amb la Targeta.

10.2. Si la Targeta ha estat retinguda per un caixer automàtic, el Titular haurà de notificar immediatament a Paynetics. Si Paynetics no pot tornar la Targeta al seu Titular, Paynetics emetrà una nova Targeta al mateix Compte.

10.3. En cas de pèrdua, apropiació indeguda, destrucció, mal, falsificació o altre ús no autoritzat, el titular haurà de notificar immediatament a Paynetics el qual li haurà de proporcionar les seves dades personals o el número de la Targeta, sempre que sigui possible. 

Aquesta notificació es podrà fer a través de l’Atenció al Client de Paynetics o bé enviant un missatge a través de la pàgina web o a través del formulari de contacte. La notificació també es podrà fer per telèfon, al número de telèfon que apareix a la pàgina web. 

Paynetics farà tots els esforços raonables per a deixar de fer servir la Targeta bloquejant les transaccions de la mateixa després de rebre una notificació per part del Titular.

10.4. Sense perjudici del punt 10.3, amb la finalitat de garantir la seguretat de la Targeta, el Client/Titular haurà de proporcionar a l’almenys la següent informació:

 • No revelar a i/o permetre que tercers utilitzin de cap manera els identificadors d’usuari, les contrasenyes o els PINS.
 • Garantir la seguretat dels seus dispositius personals (telèfons mòbils, ordinadors, tauletes) i protegir els seus dispositius personals de l’accés no autoritzat.
 • Canviar regularment la contrasenya d’accés a la Targeta virtual Paynetics.
 • Usar un programari actualitzat antivirus, malware i spyware, així com un firewall per reduir el risc de violacions de la seguretat.

10.5. Paynetics podrà en qualsevol moment i en la seva única discreció, bloquejar o desactivar la Targeta per raons relacionades amb el següent:

 • En els casos del punt 10.1
 • Si hi ha raons per dubtar de la seguretat de la Targeta
 • Si Paynetics té coneixement o sospita que la Targeta està sent feta servir de forma no autoritzada, il·legal o enganyosa. 
 • Per raons relacionades amb l’aplicació de la llei de qualsevol jurisdicció aplicable o les instruccions proporcionades per una Organització de Targetes
 • Si es rescindeix el present Acord. 
 • A petició del Client. Aquesta sol·licitud es podrà enviar per escrit a la següent adreça: Bulevard James Boucher 76a, Planta Baixa, 1407 Sofia (Bulgària), o bé fent servir el formulari de contacte del lloc web
 • Si Paynetics descobreix o sospita l’incompliment de l’Acord. 
 • En cas de col·locar un gravamen en el Compte Paynetics del Client.

10.6. En els casos del punt 10.4 d’aquest article, si és possible, abans del bloqueig/desactivació o immediatament després, Paynetics notificarà al Client sobre el bloqueig/desactivació de la Targeta i les raons per les quals s’ha dut a terme. Això no s’executarà llevat que proporcionar aquesta informació estigui prohibit per raons de seguretat o per complir amb els requisits reglamentaris que impedeixen que aquestes raons siguin revelades al Client.

10.7. La Targeta es desbloquejarà com més aviat millor un cop desapareguin els motius del bloqueig. Si la Targeta ha estat bloquejada per culpa del Client/Titular, aquest haurà de pagar una taxa d’acord amb la Tarifa de Taxes.

APARTAT 11. RESPONSABILITAT

11.1. El Client haurà de notificar a Paynetics per escrit qualsevol transacció no autoritzada o indegudament executada amb la Targeta sense demora indeguda després de tenir coneixement de la transacció no autoritzada o indegudament executada, però no més tard de tretze mesos des de la data de càrrec en el Compte Paynetics del Client. Es considera que el Client està informat d’una transacció no autoritzada o indegudament executada des del moment en què descarregui l’extracte corresponent de la web.

11.2. Paynetics no serà responsable de cap transacció de pagament no autoritzada o indegudament executada sota aquest apartat 11 quan Paynetics no hagi rebut un avís en els dos mesos següents a la data en què es va carregar el Compte Paynetics del Client.

11.3. Un cop rebuda la notificació en virtut del punt 11.1, el Titular té dret a rebre un reemborsament dels fons segons aquesta secció. Paynetics verificarà l’autenticitat de la transacció de pagament, el seu correcte registre i notificació, i si la transacció s’ha vist afectada per un mal funcionament tècnic o un altre defecte.

11.4. En el cas que Paynetics constati una transacció no autoritzada i quan no hi hagi motius raonables per sospitar que el Client/Titular ha actuat de manera fraudulenta, Paynetics retornarà al Client el valor de la transacció no autoritzada dins dels terminis legals. Si cal, Paynetics restablirà el Compte Pagament del Client a l’estat que tindria si la transacció no autoritzada no s’ha fet.

11.5. La disposició del punt 11.3 no s’aplica i el Client suportarà totes les pèrdues, independentment del seu import, relacionades amb les transaccions no autoritzades si el Client/Titular les ha causat per frau o incompliment d’una o més de les obligacions de l’Acord.

11.6. Paynetics serà responsable de qualsevol transacció no executada o executada indegudament, llevat que demostri que el proveïdor de serveis de pagament del destinatari no ha rebut l’import de la transacció dins del termini. En aquests casos, Paynetics reemborsarà ràpidament l’import de la transacció i, si escau, restablirà el Compte a l’estat en què es trobaria abans de la realització de la transacció. A petició del Client, Paynetics prendrà les mesures necessàries per rastrejar la transacció i informar el Client sobre el resultat.

11.7. El Client haurà de pagar una tarifa d’acord amb les Taxes en els casos en què sembli que la seva notificació sota el punt 11.1 del present document és injustificada.

11.8. En cas que tingui motius per recuperar els imports de les transaccions incorrectament realitzades o no autoritzades, els recuperarem com més aviat millor després de rebre la seva reclamació o qualsevol informació addicional que puguem sol·licitar per investigar el seu dret a la devolució. No obstant això, sí després d’una investigació, tenim motius raonables per creure que el reemborsament no li correspon realment per qualsevol motiu o que hem fet un reemborsament no raonable, tindrem dret a sol·licitar la devolució del reemborsament anterior i vostè serà responsable, de qualsevol pèrdua causada a nosaltres o a vostè.

11.9. Quan Paynetics actuï com a proveïdor de serveis de pagament de beneficiari i no hagi executat o hagi executat incorrectament una operació de pagament, Paynetics acreditarà immediatament en el Compte del beneficiari especificada en l’ordre de pagament l’import de l’operació de pagament executada o incorrectament executada o en cas de duplicació de l’operació, reemborsarà el Compte de beneficiari en la condició en la qual estaria sense l’execució de l’operació de pagament incorrectament executada.

11.10. Paynetics no serà responsable davant el Client/Titular dels danys i pèrdues que es derivin de:

 • Qualsevol transacció en la qual el Titular no hagi utilitzat la Targeta segons l’Acord.
 • Qualsevol transacció realitzada d’acord amb la informació que el Titular hagi proporcionat a Paynetics quan s’estableixi que la informació proporcionada és incorrecta o inexacta. 
 • Qualsevol circumstància inusual o imprevisible més enllà del control de Paynetics. 
 • Rebuig d’un comerciant a acceptar una Targeta o un pagament
 • Mal funcionament d’un dispositiu mòbil o un altre equip, programari o serveis necessaris per al bon desenvolupament tècnic d’una operació que estigui fora de control de Paynetics. 
 • Compliment dels requisits legals o reglamentaris aplicables o de les directrius proporcionades per l’Organització de la Targeta
 • Qualsevol transacció no autoritzada en la qual el Client hagi actuat de manera fraudulenta o quan, de forma intencionada o per negligència greu, no hagi utilitzat la Targeta d’acord amb aquestes condicions generals:
 • Pèrdua d’ingressos del Client, fons de comerç, pèrdua de beneficis o estalvis previstos. 
 • Qualsevol pèrdua o dany que no sigui resultat directe ni conseqüència directa d’un incompliment de l’Acord per part de Paynetics.
 • Per qualsevol pèrdua o dany causat per un virus, disseminació d’atac de denegació de servei o un altre material tecnològicament nociu que pugui infectar un ordinador o un altre dispositiu o equip, programes de programari, dades o un altre material de propietat en relació amb la Targeta i l’Acord.

11.11. Paynetics no serà responsable en cas de rebuig injustificat de tercers a acceptar transaccions amb la Targeta de Paynetics o, si el pagament iniciat pel Titular no pot efectuar-se amb la targeta, causa de raons tècniques, de comunicació o altres més enllà del control de Paynetics.

11.12. Paynetics no serà part en la relació entre el Client i els comerços, inclosos els proveïdors de serveis públics, quan es facin transaccions amb la Targeta i no es responsabilitzarà de la qualitat dels béns i/o serveis prestats pel comerciant ni dels possibles conflictes que sorgeixin entre el comerciant i el Client per aquest motiu.

11.13. Paynetics no serà responsable si una notificació de destrucció, pèrdua, robatori, falsificació o una altra apropiació indeguda d’una Targeta feta pel Titular és falsa i si Paynetics ha pres les mesures necessàries per protegir el Titular negant-se a aprovar transaccions amb aquesta Targeta.

11.14. El Client serà responsable de totes les obligacions derivades de l’ús de la Targeta i respondrà davant Paynetics de tots els danys causats per l’ús indegut i/o no conforme de la Targeta segons l’Acord.

 

11.15. En cas d’incompliment de les obligacions del Client amb Paynetics en relació amb l’ús de la Targeta, el Client no podrà fer objeccions basades en les seves relacions amb tercers i/o Titulars.

APARTAT 12. CANVIS A LES CONDICIONS GENERALS

12.1. Paynetics notificarà als Clients sobre qualsevol canvi en l’Acord, incloent-hi la tarifa, i la data en què aquests canvis entraran en vigor, mitjançant la seva publicació en el lloc web i/o per correu electrònic. Les modificacions dels tipus de canvi, si són favorables al Client, tindran un efecte immediat quan siguin el resultat d’una modificació del tipus de referència dels tipus de canvi de MasterCard per al període respectiu. Totes les altres modificacions entraran en vigor una vegada transcorreguts dos mesos des de la notificació.

12.2. Si el Client no aprova els canvis de l’Acord segons el punt 12.1, el Client haurà d’informar a Paynetics ràpidament. D’aquesta manera, Paynetics assumirà que el Client ha aprovat els canvis en l’Acord segons el punt 12.1. Per la seva part, si el Client no ha informat  Paynetics sobre la seva disconformitat, Paynetics entendrà que el Client està d’acord amb els canvis. En canvi, si el Client ha informat Paynetics que aquest no accepta els canvis, aquest Acord s’acabarà en els set dies següents a la publicació de la notificació segons el punt 12.1.

12.3. Paynetics no notificarà al Client les modificacions associades a l’ampliació de l’abast dels serveis prestats, les modificacions més favorables per al Client o les modificacions en els actes reglamentaris.

APARTAT 13. TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD. FINALITZACIÓ. PERÍODE DE VALIDESA DE LA TARGETA

13.1. L’Acord es considerarà realitzat i entrarà en vigor en el moment en què sigui signat pel Client i aprovat per Paynetics i essent vàlid fins que el mateix sigui rescindit en qualsevol de les formes previstes en present Acord.

13.2. L’Acord tindrà lloc per un període de validesa que coincideixi amb el període de validesa de la/es Targeta/es, fins i tot en els casos de reemissió de la Targeta dins el període de validesa previst en l’Acord.

13.3. En expirar el termini esmentat al punt 13.2, s’emetran una/es nova/es Targeta/es i l’Acord es renovarà automàticament per un nou període de temps igual al període de validesa de la/les nova/es Targeta/es, sempre que no sigui rescindit per una de les parts en les formes especificades en l’Acord

13.4. La Targeta no es tornarà a emetre si el Client sol·licita per escrit la rescissió de l’Acord abans que finalitzi el mes anterior al del seu venciment.

13.5. L’Acord es donarà per acabat:

 • En els casos del punt 13.3.
 • En tancar el Compte de Pagament a la qual s’ha emès una Targeta, ja sigui:

Per part del Client:

 • Un cop caducada la Targeta i sol·licita de rescissió d’Acord, per escrit.
 • En la data de presentació d’una sol·licitud de rescissió d’Acord per escrit.

Per part de Paynetics:

 • Amb un preavís per escrit d’un mes.
 • Sense previ avís: en cas d’incompliment de les disposicions de l’Acord per part del Titular.
 • Si es tracta d’un requeriment a Paynetics per part d’una autoritat reguladora o d’una Organització de Targetes o es requereix per complir amb les regulacions o prohibicions sobre el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme
 • En altres casos previstos per la llei o en l’Acord.

13.6. Si es produeix alguna de les condicions previstes en el punt 13.5, el dret del Client a utilitzar la/les Targeta/es quedarà anul·lat i la/les Targeta/es serà/seran desactivada/es. El Client haurà de tornar les targetes emeses en virtut de l’Acord, i tots els crèdits de Paynetics en virtut del present Acord, si n’hi ha, s’hauran de pagar.

13.7. El Client serà responsable de totes les transaccions realitzades abans de la finalització de l’Acord, les seves responsabilitats resultants i qualsevol altra obligació relacionada amb l’ús i el servei de la Targeta abans de la seva finalització.

APARTAT 14. PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ LEGAL

14.1. Paynetics revisarà qualsevol objecció presentada o disputa plantejada pel Client o el seu signant en relació amb els serveis de pagament prestats i notificarà al Client la seva decisió en un termini de quinze dies hàbils des de la presentació.

14.2. Si Paynetics no anuncia la seva decisió en el termini esmentat al punt 14.1 o la decisió no és satisfactòria per al Client, aquest podrà remetre el conflicte al Comitè de Conciliació per Conflictes de Pagament amb la Comissió de Protecció del consumidor.

14.3. L’Acord es regiran per les lleis búlgares pertinents. Qualsevol disputa relacionada amb la seva interpretació o aplicació serà resolta definitivament pel tribunal búlgar competent.

14.4. Per als clients amb seu a la Unió Europea, el Compte de Pagament i/o Targetes Mastercard segons correspongui són emeses per Paynetics AD amb domicili social 76A James Bourchier Blvd, 1407 Sofia, Bulgària, número de registre de l’empresa 131574695. Paynetics AD és una institució de diners electrònics autoritzada i regulada pel Banc Nacional Búlgar per a l’emissió de diners electrònics i la prestació de serveis de pagament a la UE. Weavr (Europa) Ltd actua en nom de Paynetics AD, com a agent registrat en el territori dels Estats membres de la UE, i s’inscriu en el registre públic d’agents d’institucions de diners electrònics custodiats pel Banc Nacional Búlgar.

14.5. Per als clients amb seu al Regne Unit, el Compte de Pagament i/o Targetes Mastercard segons correspongui són emeses per Paynetics UK, número de Companyia 1248133. Paynetics UK és una filial de propietat total de Paynetics AD amb domicili a 1st Floor, 18 Devonshire Row, Londres, Anglaterra, EC2M 4RH. Paynetics UK és una institució de diners electrònics autoritzada i regulada per l’Autoritat de Conducta Financera (número de referència ferm 942777) per a l’emissió de diners electrònics i la prestació de serveis de pagament al Regne Unit. Weavr Ltd és un distribuïdor de Paynetics UK al territori del Regne Unit.

14.6. Paystratus Group Limited proporciona programari i serveis de suport a Weavr Ltd i Weavr Europe Ltd.

14.7. Per garantir que els teus fons són segurs, Paynetics AD i Paynetics UK segueixen un procés conegut com a “safeguarding” que és un requisit regulador per a tots les EMI. En aquest procés Paynetics AD, respectivament Paynetics UK, manté els teus diners separats dels seus propis diners (firm) i els col·loca en un compte de salvaguarda amb un Banc.

14.8. Els diners electrònics emesos no estan coberts per cap pla de garantia de dipòsits, que és un pla recolzat pel govern que ofereix protecció als fons dels clients de fins a 100.000 € a la UE (£85.000 al Regne Unit sota la FSCS) per client. No obstant això, en cas d’insolvència, els teus fons romandrien en el compte protegit del Banc designat i separats dels comptes i fons de Paynetics. Per a més detalls sobre la salvaguarda, visiteu aquí.

APARTAT 15. MISCEL·LANIS

15.1. L’Acord s’ha executat sobre la base de la Llei de Serveis de Pagament i Sistemes de Pagament (LPSPS) aprovada pel Banc Nacional de Bulgària a 22 de febrer de 2018, els actes reglamentaris emesos en termes de la seva aplicació i altres actes reglamentaris pertinents, i de conformitat amb ells.

15.2. Les dades personals es tractaran mitjançant dispositius automàtics de conformitat amb el Dret de la Unió Europea, la Llei de Protecció de Dades Personals i els tractats internacionals dels quals la República de Bulgària és part. Per complir les seves obligacions legals, Paynetics s’aplicarà procediments de diligència deguda amb els Clients, i a més de proporcionar informació a l’Agència Nacional d’Ingressos i les altres autoritats governamentals competents.

15.3. Paynetics pot transferir els seus drets i obligacions sota l’Acord a una altra companyia o individu en qualsevol moment. El Client tindrà dret a transferir els seus drets i obligacions sota l’Acord a un altre individu o companyia només després d’obtenir el consentiment per escrit de Paynetics.

15.4. Si un tribunal o autoritat competent estableix que una determinada disposició de l’Acord (o qualsevol part de qualsevol disposició) és invàlida, il·legal o inaplicable, aquesta disposició (o part d’ella) es considerarà inexistent en la mesura necessària, però la validesa i aplicabilitat de totes les altres disposicions de l’Acord no es veurà afectada.

App Store Google Play