Paynetics Terms and Conditions

La versió oficial d’aquests termes i condicions es troba en anglès. Aquesta traducció és per comoditat.

Acord del Titular de la Targeta – Consumidor

INTRODUCCIÓ
Aquests termes i condicions (juntament amb qualsevol document incorporat sota les referències citades a continuació, en l’“Acord”), estableixen els termes i condicions sota els que Paynetics AD, UIC 131574695 (en endavant, “l’Emissor” o “Paynetics”) emet als consumidors individuals (“Client”, “Titular de la targeta”, “Vós”, “Vostè”, “Seu”) per l’ús del Client respecte a l’emissió i ús de les TARGETES MASTERCARD DE DÈBIT PER A CONSUMIDORS DE PAYNETICS.

Aquest Acord constitueix un contracte entre Vostè i Paynetics. Conté informació important que pot afectar els seus drets, l’ús de la Targeta i la seva capacitat de recuperar els seus diners. Aquest Acord s’aplica a la(es) seva(es) Targeta(es) emesa(es) per Paynetics, a més de la nostra Tarifa i Política de Privacitat. Si us plau, llegeixi atentament tots aquests documents legalment vinculants i guardi una còpia o descarregui una còpia dels mateixos per als seus registres i futures referències. En formalitzar la seva comanda de Targeta a Paynetics vostè indica que ha acceptat aquest Acord. Per tant, en demanar la(es) seva(es) Targeta(es) es considerarà que ha acceptat i entès completament aquest Acord, incloent-hi la nostra Tarifa i Política de Privacitat, i que es compromet a complir-les en el seu ús de la(es) targeta(es). Tots els apèndixs o annexos d’aquest contracte formen part del nostre acord amb vostè, i tindran el mateix efecte que si estiguessin inclosos en el cos d’aquest contracte.

El text íntegre d’aquest document, així com els documents que se’n deriven d’aquest, inclosos els Annexos, han sigut redactats en els idiomes Català, Espanyol i Anglès, considerant-se totes tres versions com a oficials, si bé en cas de dubte o incongruència entre les diferents versions es fixa a la versió en idioma Anglès com a prioritària, i serà la que prevaldrà.

DEFINICIONS

En el present document:

“Acord” significarà aquest document juntament amb:
Tarifa d’Honoraris de Paynetics AD (la “Tarifa d’Honoraris”),
Política de privacitat, i
Qualsevol altre apèndix explícitament especificat en aquest document, incorporat a l’Acord per referència.

“Agent” significarà Paystratus Group Ltd., amb número d’empresa 11677111, amb seu i domicili social a Kemp House, 160 City Road, Londres, Regne Unit, EC1V 2NX, que: a) és agent registrat de Paynetics AD segons l’Art. 19 de la Llei de Serveis de Pagament i Sistemes de Pagament de Bulgària; b) assisteix a Paynetics AD en la prestació dels Serveis i manté el Lloc Web;

“Tarifa de taxes” significa la tarifa adoptada per Paynetics per a les taxes cobrades per Paynetics en emetre i donar servei a la targeta PAYNETICS BUSINESS DEBIT MASTERCARD. La Tarifa de taxes pot definir els límits de transacció per a les operacions de la Targeta.

“Paynetics”, “nosaltres”, “ens”, “nostre” significarà Paynetics AD, seu i domicili social: Planta Baixa, 76A James Bourchier, Districte de Lozenets, Municipi de Sofia, Sofia, inscrita en el Registre Comercial portat per l’Agència de Registre sota l’UIC: 131574695. Paynetics AD és una empresa de diner electrònic titular d’una llicència per a operar com a empresa de diner electrònic expedida pel Consell d’Administració del Banc Nacional de Bulgària mitjançant la Decisió 44 de l’11 d’abril del 2016, i està inscrita en el registre que porta el Banc Nacional de Bulgària, al que s’hi pot accedir a través de http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm. El Banc Nacional de Bulgària supervisa les activitats de Paynetics AD.
“Compte Paynetics” significarà un compte sense dipòsit i sense interessos associats a una o diverses targetes i mantingut amb la finalitat de permetre les transaccions de Pagament. El compte de Paynetics només s’utilitzarà per a carregar fons a la Targeta segons el previst en la Secció 3 d’aquest Acord.

“PAYNETICS DEBIT MASTERCARD” o “Targeta” significarà una targeta de Dèbit per a particulars emesa per Paynetics AD: un tipus d’instrument de pagament amb saldo registrat electrònicament que s’utilitza repetidament per a la identificació del Titular i per a l’accés en remot al compte de Pagament. La targeta té el logotip de MasterCard, està vinculada al compte Paynetics del Client i mitjançant aquesta, en virtut del present Acord, es presenta una ordre de pagament. La targeta pot ser física o virtual.

“Política de privacitat” es refereix a la política de privacitat de Paynetics que es pot consultar aquí https://paynetics.digital/privacy-and-security-policy/ i que, juntament amb aquest Acord, descriu la base sobre la qual es processaran, tractaran i compartiran les dades personals que recopilem de vostè, sigui directament o a través dels nostres socis autoritzats o que vostè ens proporcioni a nosaltres o a ells, tal com pot modificar-se de tant en tant d’acord amb els seus termes i tal com s’explica i es defineix en aquest Acord. Si hi ha alguna discrepància entre els termes de la nostra política de privacitat i les polítiques pertinents i/o els termes i condicions dels nostres socis en relació amb els nostres serveis i el nostre tractament de les seves dades, s’aplicaran les disposicions de la nostra política de privacitat.

“MasterCard” significarà MasterCard International Incorporated o els seus successors.

“Organització de Targetes” significarà MasterCard International (“MasterCard”), VISA Europe (“VISA”) o qualsevol altra associació o organització que mantingui un sistema de pagament amb targeta aplicable sota aquest Acord, incloient qualsevol filial, subsidiaria, o companyia successora de qualsevol d’elles, de la qual Paynetics en sigui membre i tingui dret a emetre i acceptar pagaments, incloent-hi l’ús de targetes acceptades per l’Organització de Targetes.

“PIN” significa un número únic d’identificació personal, que representa una combinació de números i dígits, coneguts únicament pel Titular de la Targeta, el qual serveix per identificar el titular de la targeta introduint-lo en el teclat del caixer automàtic i del TPV en realitzar una operació de pagament amb la targeta. El PIN es pot canviar a través del caixer automàtic.

“CVC2” és un codi o contrasenya de tres dígits per Pagaments Segurs per Internet emès per a cada targeta. El CVC2 és un codi estrictament personalitzat per accedir als fons disponibles a la Targeta, que s’introdueix utilitzant un terminal de punt de venda virtual. Cada introducció del CVC2 mitjançant un terminal TPV virtual serveix per acreditar la identitat de la persona titular de la targeta.

Per “Operació de Pagament” s’entén un pagament efectuat pel Titular amb la Targeta, incloent-hi: una operació en un terminal de punt de venda físic; una operació en un caixer automàtic, una operació per Internet utilitzant un terminal de punt de venda virtual.

“Bloqueig de la Targeta” significarà una interrupció temporal del servei de la Targeta per part de Paynetics que resulti en una impossibilitat objectiva d’utilitzar la Targeta. Paynetics mantindrà un registre de les targetes bloquejades.

“Desactivació de la Targeta” significarà la interrupció definitiva del servei de la Targeta per part de Paynetics.

“Caixer automàtic (ATM)” significa un dispositiu que permet la retirada d’efectiu, el pagament de serveis, la transferència de fons entre comptes de pagament, la recepció d’extractes i l’execució d’altres transaccions de pagament i no pagament.

Per “Terminal de punt de venda (TPV)” s’entén un dispositiu en el qual s’utilitza la targeta per pagar la compra de béns o serveis en locals comercials.

“Terminal de punt de venda virtual” significarà un dispositiu de terminal de punt de venda lògicament definit mitjançant el qual es realitza el pagament de béns i serveis a través d’Internet.

“Límits” es referirà als límits de l’operació de pagament que s’apliquen a la seva Targeta i al seu compte Paynetics, que formen part d’aquest Acord i s’enumeren en la “Tarifa”

“Tarifa” significarà les tarifes i els límits aplicables als serveis designats en aquest Acord. La Tarifa, tal com es modifiqui de tant en tant, estarà disponible al lloc web.

Per “Identificació” o “Procediment KYC” s’entén un procediment d’identificació que requereix, com a mínim, la presentació d’un passaport/document d’identitat i un extracte bancari o un altre document d’identificació, així com un selfie de la persona, juntament amb el document d’identitat presentat en temps real. La identificació es realitza amb un sistema automatitzat i Paynetics i/o l’Agent poden requerir informació addicional.

“Beneficiari” el receptor d’una operació de pagament o un altre crèdit resultant de l’ús de la Targeta de Pagament.

“Transacció Prohibida” significarà qualsevol dels següents tipus de transaccions o activitats:
Qualsevol venda de tipus “piramidal”, esquemes Ponzi o programes de màrqueting o matrius similars o altres esquemes d’”enriquiment ràpid” o programes d’inversió d’alt rendiment;
En venda, subministrament o compra d’articles il·legals o que promoguin o facilitin activitats il·legals;
En venda, subministrament o compra de productes falsificats o que infringeixin els drets de propietat intel·lectual;
Productes o serveis per al processament o l’agregació de pagaments per part de tercers;
Blanqueig de diners;
Finançament o propaganda del terrorisme;
Pornografia, serveis d’acompanyament i venda i/o publicitat de serveis sexuals;
Utilització de la Targeta de forma i/o amb fins que infringeixin la legislació i/o la normativa aplicable de l’Organització de la Targeta;

“Lloc web” significa el lloc web operat per Paystratus Group Ltd, actuant com a agent de Paynetics, en la següent URL: https://weavr.io/NAME/;
Reservat el dret d’afegir altres categories de transaccions prohibides, afegint aquestes categories a aquest Acord o a un document separat publicat en el Lloc Web.

DEFINICIONS

La Targeta serà emesa al Client per Paynetics i estarà vinculada al compte Paynetics del Client obert en qualsevol de les divises mantingudes per Paynetics. Aquestes targetes poden ser utilitzades per a transaccions al país o a l’estranger. La targeta inclou les següents dades necessàries: període de validesa, nombre únic de targeta (PAN), nom del titular, moneda i CVV2/CVC2.
La targeta s’emet sota la marca Mastercard d’acord amb la llicència concedida per MasterCard International.
Llevat que es disposi el contrari, amb la Targeta es poden realitzar les següents operacions de pagament:
Retirada d’efectiu a través de caixers automàtics;
Pagament de béns o serveis a través d’un terminal de punt de venda;
Transaccions periòdiques;
Pagament de béns o serveis en línia a través del terminal VPOs;
Obtenció d’un extracte de compte;
Canvi del PIN per part de la titular de la targeta al caixer automàtic.
Les transaccions previstes en la clàusula 3 anterior es poden dur a terme en tots els dispositius de terminal que portin el logotip de MasterCard i mantinguin les funcions respectives.
Les operacions de pagament amb la Targeta s’executaran immediatament després de rebre l’ordre de pagament i el càrrec en el compte Paynetics es realitzarà en el termini de:
a) 10 dies en cas de retirada d’efectiu a través de caixers automàtics;
b) 15 dies per a totes les altres operacions que no siguin les del punt a).
Les operacions de pagament amb targeta estaran subjectes als límits establerts per Paynetics en la tarifa.
Després de l’activació de la targeta, aquesta pot ser utilitzada per transaccions amb els fons disponibles en el Compte de Paynetics associat.
El titular de la targeta només pot utilitzar-se personalment i no pot proporcionar-la per al seu ús a ningú més. Si un titular proporciona accés i/o qualsevol altre mitjà per a l’ús de la Targeta per part d’un tercer, el Client serà completament responsable de totes les transaccions iniciades per aquests tercers.
Paynetics pot negar-se a realitzar una transacció amb una Targeta si no hi ha suficients fons disponibles en el Compte Paynetics del Client per cobrir l’import de la transacció de pagament i totes les taxes aplicables segons la tarifa. Si qualsevol acció dona lloc a un saldo negatiu en el Compte Paynetics, el Client haurà de recuperar la quantitat respectiva assegurant un saldo positiu en el Compte, i Paynetics tindrà dret a prendre totes les mesures necessàries d’acord amb l’Acord per al cobrament de les quantitats degudes del Compte Paynetics.
En acceptar aquest Acord, el Client accepta que:
Paynetics no és un banc i que el Compte Paynetics no és un compte bancari;
No es meriten interessos sobre el saldo del Compte Paynetics;
Els fons disponibles en el Compte Paynetics no són un dipòsit i el Client no podrà reclamar cap interès sobre aquests;
Paynetics ha de deduir del saldo del Compte Paynetics el valor de totes les transaccions realitzades amb la Targeta, incloent-hi totes les comissions aplicables.
Paynetics té dret a canviar en qualsevol moment
a) Els mètodes d’autenticació utilitzats per verificar la identitat dels titulars;
b) L’abast dels serveis prestats per Paynetics en qualsevol moment, i excloent la possibilitat del seu ús en cas de noves característiques tècniques dels serveis, canvis reguladors o per raons de seguretat, o per altres raons. Paynetics notificarà immediatament al Client per escrit o per correu electrònic sobre aquests canvis.
El Client serà plenament responsable de tots els béns o serveis adquirits amb la Targeta. Qualsevol disputa amb un comerciant sobre un producte o servei comprat amb la Targeta es considerarà una disputa entre el Client i el comerciant. Paynetics no assumirà cap responsabilitat i no proporcionarà cap garantia pel que fa a aquests béns o serveis comprats amb la targeta, i no serà responsable de la seva quantitat o qualitat. Totes aquestes disputes hauran de dirigir-se directament al Comerciant que proporciona els respectius béns o serveis.
Paynetics es reserva el dret de rebutjar l’autorització d’una transacció de pagament si no compleix amb els requisits de l’Acord o viola les disposicions d’una llei reguladora o els reglaments d’una Organització de Targetes. En aquest cas, Paynetics informarà ràpidament al Client sobre les raons de la denegació, llevat que estigui prohibit per un acte regulador.
Paynetics no serà responsable si un comerciant es nega a acceptar una targeta o si Paynetics no ha autoritzat una determinada operació de pagament de conformitat amb l’Acord.
La Targeta és propietat de Paynetics com a emissor de la mateixa i no pot ser transferida i/o posada a disposició d’una altra persona que no sigui el titular.

EMISSIÓ I CÀRREGA DE TARGETES
Paynetics entrarà en acords i emetrà targetes per a consumidors
L’acord es considerarà efectiu a partir del moment en què el Client rebi una confirmació per part de Paynetics comunicant que el Client ha estat aprovat per Paynetics. Paynetics pot negar-se a signar un acord amb un determinat individu o a emetre una Targeta sense indicar cap raó.
Cada Targeta té un període de validesa dins el qual el titular pot utilitzar la targeta. La Targeta expirarà l’últim dia del mes/any indicat a l’anvers. Totes les transaccions iniciades després de la caducitat o la cancel·lació de la Targeta no seran autoritzades ni efectuades.
Paynetics emetrà la Targeta en un termini de deu dies laborables a partir de la data de la signatura de l’Acord i, si la Targeta no és virtual, la lliurarà al Titular. La Targeta podrà ser lliurada per un servei de missatgeria o mitjançant l’Agent.
La Targeta, si no és virtual, només podrà ser lliurada personalment al Titular per Paynetics o el seu representant. En rebre la targeta, el titular haurà de presentar el seu document d’identitat per identificar-se. El titular de la targeta haurà de posar la seva signatura en el lloc de la signatura en el revers de la Targeta immediatament després de rebre-la.
Juntament amb la Targeta, Paynetics proporcionarà al Titular un PIN. El titular haurà de memoritzar el PIN i destruir el suport en què està gravat. El Titular ha de guardar sempre el seu PIN, no ha de gravar-ho en cap lloc ni utilitzar-lo si algú pot veure el PIN. Si el titular sospita que una altra persona coneix els identificadors d’usuari, les contrasenyes o el PIN, ha d’informar immediatament a Paynetics i canviar-los immediatament.
La Targeta pot carregar-se mitjançant transferència bancària al compte de Paynetics associada a la Targeta (“Font de Finançament”).
Hem de verificar que la Font de Finançament és vàlida i legal. Per a això, podem demanar-li que confirmi la seva Font de Finançament mitjançant els mètodes de verificació que hàgim escollit.
Vostè pot recarregar la seva targeta mitjançant transferències bancàries addicionals, tal com s’indica en el punt 3.1 anterior.
Quan la(es) Targeta(es) es finança(en) mitjançant el dèbit d’un compte en la seva institució financera i se’ns informa de la insuficiència de fons en aquest compte, podem representar aquesta transacció en la seva institució financera.
El Client pot sol·licitar a Paynetics l’emissió d’una nova targeta en els següents casos
En cas de destrucció o dany de la Targeta,
En cas de pèrdua, robatori o un altre tipus d’apropiació indeguda de la targeta,
En cas d’oblit del PIN, i
En expirar el període de validesa. En expirar la targeta, només es renovaran automàticament les targetes utilitzades en els últims dos mesos abans de la data d’expiració. El Client haurà de pagar una taxa per la renovació de la Targeta d’acord amb la Tarifa de Taxes vigent en la data de renovació.
En els casos de la clàusula 3.11.1, 3.11.3 i 3.11.4 anteriors, el Client haurà de tornar la targeta antiga, que serà destruïda en presència d’un empleat. En cas de no tornar la targeta, el Client haurà de pagar una taxa d’acord amb la tarifa de taxes. El Client no pagarà una taxa per no tornar la targeta si, de conformitat amb l’Acord, ha sol·licitat el bloqueig de la targeta per pèrdua / robatori.
Quan el titular rebi la seva targeta, aquesta estarà inactiva. El Titular haurà d’activar la Targeta abans d’utilitzar-la. En cas contrari, es rebutjarà qualsevol transacció que el Titular intenti realitzar. La Targeta s’activarà en línia seguint les instruccions d’activació facilitades per l’Agent.

ÚS DE LA TARGETA
El titular de la targeta només podrà utilitzar-la personalment i en compliment de les disposicions d’emissió i ús establertes en el Contracte i en l’Acord. El Titular no podrà realitzar cap transacció no autoritzada amb la Targeta.
El Titular haurà de salvaguardar la targeta, la informació registrada en ella i els elements de seguretat personalitzats d’aquesta.
La targeta física podrà utilitzar-se en qualsevol dispositiu que accepti targetes amb la marca MasterCard®, mentre que la seva Targeta virtual només es pot utilitzar per a transaccions en línia o realitzades per telèfon mitjançant aplicacions mòbils.
Qualsevol operació de pagament amb la Targeta només es permetrà després de verificar: l’efectiu accessible, l’estat de la Targeta i els seus límits, i la identificació del Titular per un dels següents mètodes:
En cas de retirada d’efectiu d’un caixer automàtic: introduint un PIN;
En cas de pagament de béns o serveis mitjançant un terminal de punt de venda: introduint un PIN i/o la signatura en el resguard del punt de venda. El requisit d’aquesta clàusula no s’aplicarà en cas de pagaments sense contacte per imports inferiors al màxim establert per Paynetics.
L’import màxim d’una transacció sense contacte a partir del qual es requereix la verificació del client mitjançant la introducció d’un PIN serà aprovat i confirmat per l’Organització Internacional de Targetes de cada país. La signatura en el resguard del dispositiu del terminal ha de ser idèntica a la signatura en el revers de la Targeta i verificarà l’autorització i la correcta execució de les transaccions. A petició del Comerciant, el titular de la targeta haurà de presentar també un document d’identificació i verificació de la signatura. La no presentació d’un document d’identificació constituirà un motiu raonable per rebutjar la realització de l’operació de pagament;
En el cas dels pagaments en línia no es farà servir el PIN, sinó que l’autenticitat de la targeta es confirmarà mitjançant un CVC / CVV i un codi de pagament únic.
El titular de la targeta podrà realitzar operacions amb la mateixa fins a l’import de l’efectiu disponible en el compte en el qual va ser emesa la Targeta d’acord amb els límits establerts per aquesta.
El Client ha d’assegurar que hi ha fons suficients en el compte en el qual es va emetre la Targeta per a poder realitzar operacions de pagament amb aquesta. El Client ha d’assegurar que hi ha fons suficients en el compte a què s’ha emès la targeta per poder realitzar operacions de pagament amb aquesta. Si el titular de la targeta realitza operacions de pagament amb imports superiors a l’efectiu disponible o l’excedeix d’una altra manera en relació amb l’ús de la Targeta, l’import en excés s’ha de registrar com un descobert no autoritzat i es cobrarà amb un tipus d’interès equivalent al tipus d’interès legal, i el Client haurà de realitzar un pagament immediat de l’import en excés més els interessos meritats.
És possible que alguns comerços no acceptin els pagaments realitzats amb la targeta. És responsabilitat del Titular comprovar la política de cada comerç. Paynetics no té cap responsabilitat si un comerciant es nega a acceptar un pagament amb targeta.
Els comerciants de certs sectors comercials (per exemple, empreses de lloguer de cotxes, hotels i altres proveïdors de serveis) tenen la pràctica d’estimar els fons potencials que es poden gastar amb ells i exigir la retenció de l’import total dels fons potencials així estimats. En alguns casos, aquest import total pot superar l’import efectivament gastat. En aquests casos, els fons inicialment retinguts de la Targeta poden ser retinguts fins a 15 dies i la quantitat no estarà disponible. Paynetics pot alliberar aquestes quantitats només amb el consentiment del Comerciant.
En cas de pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta, Paynetics la substituirà a petició del Client, cobrant una tarifa de Substitució que s’ha de deduir del Compte Paynetics. Si una targeta ha estat reportada com perduda, robada o maltractada però més tard és trobada, el titular ha d’informar immediatament a Paynetics sobre això i destruir la Targeta.
La Targeta, física o virtual, permet les operacions de pagament relacionades amb el pagament de béns i serveis, a iniciativa o mitjançant el beneficiari. El seu consentiment perquè les operacions de pagament es realitzin a iniciativa del Beneficiari o a través d’ell es produeix en facilitar el beneficiari les dades d’identificació de la Targeta (número de targeta, període de validesa, codi de targeta CVC2/CVV2), amb la qual dona el seu consentiment perquè el beneficiari iniciï les operacions de pagament amb la seva targeta Paynetics i Paynetics les executi, quedant obligat per les conseqüències de la seva execució. En els casos en què vostè dona el seu consentiment amb la targeta per realitzar operacions de pagament a iniciativa o mitjançant el beneficiari, fins i tot a través de l’aplicació, vostè proporciona aquest consentiment introduint/omplint el número de la Targeta, el seu nom, el període de validesa de la targeta, el codi de la targeta CVC2/CVV2 i un codi d’un sol ús (3DSecure) que rebrà per tal de donar el seu consentiment. En cas que vostè hagi donat el seu consentiment amb la targeta Paynetics per realitzar transaccions de pagament per iniciativa o mitjançant el beneficiari, Paynetics realitza aquestes transaccions com regularment autoritzades per vostè, basant-se en el consentiment de beneficiari i no és responsable dels danys i perjudicis o de lucre cessant de la realització.
A més de l’esmentat en el punt 10 per a les Transaccions de Pagament relacionades amb les targetes Paynetics realitzades per iniciativa o a través del beneficiari, Vostè tindrà dret a sol·licitar a Paynetics el reemborsament de la totalitat de l’import d’una transacció de pagament ja executada i autoritzada en un termini de fins a 56 dies a partir de la data en què s’hagi efectuat el càrrec en el seu compte Paynetics i es compleixin al mateix temps les següents condicions
(a) en el moment de l’autorització per executar la transacció de pagament, no s’especifica el seu valor exacte, i
(b) el valor de la transacció de pagament excedeix el seu valor esperat en vista de les seves despeses anteriors per aquestes transaccions, els termes d’aquests Termes Generals, etc. circumstàncies específiques de el cas. No pot referir-se a raons relacionades amb un canvi de moneda quan s’ha aplicat el tipus de canvi de referència acordat amb Paynetics. A petició de Paynetics, haurà d’aportar proves de l’existència de les condicions dels punts (a) i (b) anteriors.
En un termini de 10 dies laborables des de la recepció de la seva sol·licitud, Paynetics reemborsa la totalitat de l’import de l’operació de pagament o es nega a reemborsar, indicant els motius de la denegació i les autoritats a què pot dirigir-se si no accepta els motius de la denegació exposats. El reemborsament inclou la totalitat de l’import de l’operació de pagament executada, mentre que la data de valor per a l’abonament en el seu compte Paynetics no serà posterior a la data en què es va carregar al seu compte l’import de l’operació de pagament.
No tindrà dret a un reemborsament sota el punt 11 quan hagi donat el seu consentiment per realitzar la transacció de pagament directament a Paynetics i, quan sigui aplicable – Paynetics o el beneficiari l’hagi informat o proporcionat informació sobre la propera transacció de pagament sota la forma acordada almenys 28 dies abans de la data de la seva realització.

AUTORITZACIÓ DE LES OPERACIONS DE PAGAMENT
Cada operació de pagament haurà de ser autoritzada en el moment en què sigui iniciada pel Titular. Cada ordre de pagament i autorització s’obtindrà de Paynetics de forma electrònica.
Per tal de garantir una major seguretat en els pagaments en línia, Paynetics registra totes les Targetes emeses per l’empresa en el servei de Pagaments Assegurances en línia (3-D Secure). Els programes de les organitzacions internacionals de targetes que ofereixen aquest servei són el MasterCard Secure Code i el Verified by Visa. Per a cada pagament en les pàgines web dels comerços que participen en els programes Mastercard Secure Code i Verified by Visa, el titular de la targeta rebrà un missatge de text (SMS) que conté un codi de verificació del pagament d’una sola vegada. La introducció del codi de verificació del pagament és una identificació més, a més de la introducció del codi CVV2 / CVC2 a la Targeta. En cas d’ús indegut de la Targeta en línia després de conèixer el codi de verificació per part de tercers i / o en cas de pagaments amb la targeta a Comerços que no participin en els programes Mastercard Secure Code o Verified by Visa, Paynetics no serà responsable i les pèrdues ocasionades seran cobertes pel Client. Així mateix, Paynetics no serà responsable dels SMS no rebuts amb un codi de confirmació en cas que els respectius proveïdors de comunicacions mòbils no lliurin aquestes notificacions o en cas que el número de telèfon mòbil sigui incorrecte. Paynetics no serà una part de la relació amb l’operador de sistema de pagament en línia i no serà responsable pel que fa a aquesta relació.
El titular de la targeta enviarà una ordre irrevocable a Paynetics i acceptarà dur a terme la transacció de pagament, i també donarà un consentiment incondicional i una ordre a Paynetics per utilitzar els fons en el Compte de Paynetics i per deduir qualsevol taxa i comissió pagadora en relació amb la mateixa:
En cas de pagament amb targeta física en un terminal de punt de venda: proporcionant la Targeta, col·locant-la en el respectiu terminal de punt de venda i / o introduint un PIN per efectuar el pagament concret.
En cas de pagament en línia de béns o serveis: introduint un nombre CVV2 / codi de tres dígits de la targeta i el codi de transacció única, si es demana.
En el cas de transaccions efectuades per un caixer automàtic: introduint la targeta en el dispositiu del caixer automàtic i introduint un PIN en el mateix.
El consentiment per a una operació de pagament no pot ser retirat o cancel·lat després d’haver estat rebut per Paynetics.

OPERACIONS DE PAGAMENT
Paynetics pot negar-se a realitzar qualsevol transacció de pagament ordenada amb la Targeta si no compleix els requisits d’aquest Acord, incloent-hi, però sense limitar-se a, qualsevol de les següents circumstàncies:
Paynetics té una bona raó per sospitar que la transacció no està autoritzada o està involucrada en un frau o activitat il·legal;
El titular de la targeta no ha donat una ordre exacta per implementar la transacció o ha donat una ordre incompleta;
Paynetics té una bona raó per creure que hi ha hagut una violació de l’Acord;
Per una raó relacionada amb el compliment de les normes i reglaments de MasterCard®;
Si no hi ha fons suficients en el Compte Paynetics o si la transacció viola els límits establerts;
Per llei o per ordre d’un organisme regulador;
Per impossibilitat tècnica de realitzar la transacció.
Els comerciants no poden autoritzar un pagament llevat que hagin obtingut el permís de Paynetics.
El Titular de la Targeta serà responsable de proporcionar una ordre correcta i precisa per a l’execució d’una transacció de pagament. Si les instruccions proporcionades pel Titular són incorrectes, inexactes o incompletes, Paynetics no serà responsable dels errors o inexactituds en la transacció. Si una transacció de pagament es porta a terme d’acord amb les instruccions proporcionades pel Titular, es considerarà que s’ha executat amb precisió.
Cada transacció de pagament realitzada amb la Targeta serà definitiva i irreversible, excepte en les següents situacions a criteri de Paynetics:
S’ha confirmat un error per part de l’comerciant.
S’ha detectat una activitat il·legal en relació amb la Targeta;
S’ha constatat una infracció de l’Acord.
El termini màxim per a la realització dels serveis de pagament prestats amb la Targeta serà determinat per les normes de les organitzacions de targetes i dels operadors de targetes en els termes que estableixen els articles 87 i 88 de la Llei de serveis de pagament i Sistemes de Pagament (LPSPS).
L’execució d’una operació de pagament ordenada amb la Targeta pot retardar a causa de l’acompliment de les obligacions de Paynetics en virtut de les lleis aplicables contra el blanqueig de capitals, fins i tot si Paynetics sospita que l’operació està implicada en fraus, activitats il·legals o inacceptables o constitueix una operació no autoritzada.

TAXES I TIPUS DE CANVI
Es cobrarà al Client per l’emissió i el servei de la Targeta, així com per cada transacció realitzada amb la mateixa, aplicant la tarifa de Tarifes vigent en la data de cobrament de la tarifa o en la data de realització de la transacció, respectivament. Les taxes degudes pel Client es cobraran d’ofici en el compte Paynetics en què s’hagi emès la targeta.
En acceptar aquest Acord, el Client permet Paynetics carregar en el compte Paynetics totes les taxes aplicables en relació amb una determinada transacció realitzada amb la Targeta. Totes les comissions es determinaran en la moneda del Compte Paynetics. Aquestes tarifes inclouen les tarifes de tercers rellevants els serveis siguin necessaris per permetre que es realitzin els serveis de pagament aquí esmentats i remetre aquestes tarifes als tercers rellevants o al seu agent
Paynetics es reserva el dret de canviar les taxes degudes sobre una base actual d’acord amb l’Acord, i basant-se en aquests canvis, s’aplicarà el procediment de canvi de l’Acord esmentat en aquest document. Els canvis en el tipus de canvi de referència s’aplicaran immediatament sense previ avís.
Si la transacció de pagament ordenada està en una moneda diferent de la moneda anomenada per al compte Paynetics, llavors la quantitat deduïda del balanç serà la quantitat de la transacció convertida a la moneda anomenada per al compte Paynetics, usant els tipus de canvi utilitzats aplicats per MasterCard®; aquests tipus de canvi tindran el significat d’un tipus de canvi de referència d’acord amb la Llei de serveis de pagament i Sistemes de Pagament (LPSPS), i els canvis s’aplicaran immediatament a les relacions sota l’Acord. El tipus de canvi es determinarà en la data de la liquidació final de l’operació. També s’aplicarà una comissió per a les operacions en moneda estrangera, tal com es descriu en la Tarifa de Tarifes.

PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ
L’Acord s’executarà en anglès i la comunicació entre les parts de la mateixa també es durà a terme en anglès, llevat que es disposi el contrari en el mateix.
Els representants del Client o les persones autoritzades per ells podran rebre informació sobre les operacions de pagament realitzades amb la Targeta per via electrònica.
Si es produeix algun canvi en les dades de contacte inicials proporcionats pel Client al signar l’Acord, el Client ha d’informar Paynetics per escrit en un termini de 7 dies. En cas contrari, totes les notificacions, invitacions o altres avisos enviats a l’última adreça electrònica del Client coneguda per Paynetics es consideraran lliurats.
El Centre de Relacions amb el Client de Paynetics estarà obert de 9 a 18 hores, (EET), de dilluns a divendres. Les dades de contacte es troben a la pàgina web. Les dades de contacte en cas de pèrdua o robatori de targetes o que aquestes no funcionin estaran disponibles al Lloc Web. A efectes de control, podem gravar qualsevol conversa amb el Centre de Relacions amb el Client.
Paynetics proporcionarà accés a la informació requerida sobre les transaccions de la targeta per mitjà d’extractes electrònics sobre les transaccions de pagament i l’historial de transaccions en el Lloc Web. Els extractes no es proporcionaran en paper. La informació sobre la Targeta s’actualitzarà, si hi ha hagut alguna activitat amb la Targeta, incloent-hi la informació sobre totes les taxes cobrades. A partir del moment en què es descarregui l’extracte de la pàgina web, es considerarà que el Client està informat de la transacció corresponent, independentment que hi hagi descarregat o no dit extracte. Es cobrarà al Client per obtenir informació addicional o per obtenir-la de forma diferent a la descrita en el present document.

MESURES DE SEGURETAT
El Titular ha de conservar la Targeta amb diligència adoptant totes les mesures necessàries contra la seva pèrdua, destrucció, deteriorament o divulgació de les dades registrades a la Targeta o dels seus elements de seguretat personalitzats per part de tercers. D’acord amb l’article 75 de la Llei de Serveis i Sistemes de Pagament (LPSPS), el Client i el titular de la targeta tindran les següents obligacions:
Utilitzar la Targeta d’acord amb els termes i condicions per a la seva emissió i ús;
Notificar a Paynetics qualsevol pèrdua, robatori, apropiació indeguda o ús no autoritzat de la Targeta immediatament després de tenir coneixement d’això;
A partir de la recepció de la Targeta, fer tots els esforços raonables per a preservar les seves característiques de seguretat personalitzades, incloent-hi no registrar cap informació sobre aquestes característiques de seguretat en la Targeta i no conservar aquesta informació juntament amb la Targeta.
Si la targeta ha estat retinguda per un caixer automàtic, el titular ha de notificar immediatament a Paynetics. Si Paynetics no pot tornar la targeta al seu titular, Paynetics emetrà una nova targeta al mateix compte.
En cas de pèrdua, apropiació indeguda, destrucció, mal, falsificació o altre ús no autoritzat de la targeta, el titular ha de notificar immediatament a Paynetics proporcionant les seves dades personals o el nombre de Targeta, si és possible. La notificació es pot fer a través del Centre de Relacions amb el Client de Paynetics o enviant un missatge a la pàgina web a través del formulari de contacte. La notificació també es pot fer per telèfon, al número de telèfon que apareix a la pàgina web. Paynetics fa tots els esforços raonables per a deixar de fer servir la Targeta bloquejant les transaccions de la mateixa després de rebre una notificació per part del Titular.
Sense perjudici de la clàusula 1 anterior, per garantir la seguretat de la Targeta, el Client / Titular ha de proporcionar a l’almenys el següent:
No revelar a i / o permetre que tercers utilitzin de cap manera els identificadors d’usuari, les contrasenyes o els PIN;
Garantir la seguretat dels seus dispositius personals (telèfons mòbils, ordinadors, tauletes) i protegir els seus dispositius personals de l’accés no autoritzat;
A canviar regularment la contrasenya d’accés a la targeta virtual Paynetics;
Utilitzar un programari actualitzat contra virus, malware i spyware, així com un tallafocs per reduir el risc de violacions de la seguretat.
Paynetics pot, en qualsevol moment i en la seva única discreció, bloquejar o desactivar la Targeta per raons relacionades amb el següent:
(A) En els casos de la clàusula 3 d’aquest article;
(B) Si hi ha raons per dubtar de la seguretat de la Targeta;
(C) Si Paynetics té coneixement o sospita que la Targeta està sent utilitzada de forma no autoritzada, il·legal o enganyosa;
(D) Per raons relacionades amb l’aplicació de la llei de qualsevol jurisdicció aplicable o les instruccions proporcionades per una Organització de Targetes;
(E) Si es rescindeix l’Acord;
(F) A petició de l’Client: la sol·licitud es pot enviar per escrit a la següent adreça Bulevard James Boucher 76A, Planta Baixa, 1407 Sofia, o utilitzant el formulari de contacte del Lloc Web;
(G) Si Paynetics descobreix o sospita l’incompliment de l’Acord; i
(H) En cas de col·locar un gravamen en el Compte Paynetics de l’Client.
En els casos de la clàusula 5 d’aquest article, si és possible, abans del bloqueig / desactivació o immediatament després, Paynetics notificarà el Client sobre el bloqueig / desactivació de la Targeta i les raons per a això, llevat que proporcionar aquesta informació estigui prohibit per raons de seguretat o per complir amb els requisits reglamentaris que impedeixen que aquestes raons siguin revelades a l’Client.
La Targeta es desbloquejarà el més aviat possible un cop que desapareguin els motius de l’bloqueig. Si la Targeta ha estat bloquejada per culpa de l’Client / Titular, el Client haurà de pagar una taxa d’acord amb la Tarifa de Taxes.

RESPONSABILITAT
El Client haurà de notificar a Paynetics per escrit qualsevol transacció no autoritzada o indegudament executada amb la Targeta sense demora indeguda després de tenir coneixement de la transacció no autoritzada o indegudament executada, però no més tard de 13 mesos des de la data de càrrec en el Compte Paynetics de l’Client. Es considera que el Client està informat d’una transacció no autoritzada o indegudament executada des del moment en què descarregui l’extracte corresponent de la web.
Paynetics no serà responsable de cap transacció de pagament no autoritzada o indegudament executada sota aquest article 10 quan Paynetics no hagi rebut un avís en els dos mesos següents a la data en què es va carregar el Compte Paynetics de l’Client.
Un cop rebuda la notificació en virtut de la clàusula 1 d’aquest article, el titular té dret a rebre un reemborsament dels fons segons aquesta secció. Paynetics verificarà l’autenticitat de la transacció de pagament, el seu correcte registre i notificació, i si la transacció s’ha vist afectada per un mal funcionament tècnic o un altre defecte.
En el cas que Paynetics constati una transacció no autoritzada i quan no hi hagi motius raonables per sospitar que el Client / Titular ha actuat de manera fraudulenta, Paynetics tornarà a l’Client el valor de la transacció no autoritzada dins dels terminis legals. Si cal, Paynetics restablirà el Compte de Pagament del Client a l’estat que tindria si la transacció no autoritzada no s’ha fet.
La disposició de la clàusula 3 no s’aplica i el Client suportarà totes les pèrdues, independentment del seu import, relacionades amb les transaccions no autoritzades si el Client / Titular les ha causat per frau o incompliment d’una o més de les obligacions de l’Acord.
Paynetics serà responsable de qualsevol transacció no executada o executada indegudament, llevat que demostri que el proveïdor de serveis de pagament de l’destinatari no ha rebut l’import de la transacció dins de l’termini. En aquests casos, Paynetics reemborsarà ràpidament l’import de la transacció i, si escau, restablirà el compte a l’estat en què es trobaria abans de la realització de la transacció. A petició de l’Client, Paynetics prendrà les mesures necessàries per rastrejar la transacció i informar el client sobre el resultat.
El Client haurà de pagar una taxa d’acord amb la Tarifa de Taxes en els casos en què sembli que la seva notificació sota la Clàusula 1 de el present document és injustificada.
En cas que tingui motius per recuperar els imports de les transaccions incorrectament realitzades o no autoritzades, els recuperarem el més aviat possible després de rebre la seva reclamació o qualsevol informació addicional que puguem sol·licitar per investigar el seu dret a la devolució. No obstant això, si, després d’una investigació, tenim motius raonables per creure que el reemborsament no li correspon realment per qualsevol motiu o que hem fet un reemborsament no raonable, tindrem dret a sol·licitar la devolució de l’reemborsament anterior i vostè serà responsable. de qualsevol pèrdua causada a nosaltres o a vostè.
Quan Paynetics actuï com a proveïdor de serveis de pagament de beneficiari i no hagi executat o hagi executat incorrectament una operació de pagament, Paynetics acreditarà immediatament en el compte de l’beneficiari especificada en l’ordre de pagament l’import de l’operació de pagament executada o incorrectament executada o , en cas de duplicació de l’operació, reemborsarà el compte de beneficiari en la condició en la que estaria sense l’execució de l’operació de pagament incorrectament executada.
Paynetics no serà responsable davant el Client dels danys i pèrdues que es derivin de:
(A) Qualsevol transacció en la qual el Client / Titular no hagi utilitzat la Targeta d’acord amb l’Acord;
(B) Qualsevol transacció realitzada d’acord amb la informació que el Client / Titular hagi proporcionat a Paynetics quan s’estableixi que la informació proporcionada és incorrecta o inexacta;
(C) Qualsevol circumstància inusual o imprevisible més enllà de l’control de Paynetics;
(D) Rebuig d’un comerciant a acceptar una targeta o un pagament;
(E) Mal funcionament d’un dispositiu mòbil o un altre equip, programari o serveis necessaris per al bon desenvolupament tècnic d’una operació que estigui fora de control de Paynetics;
(F) Compliment dels requisits legals o reglamentaris aplicables o de les directrius proporcionades per l’Organització de la Targeta.
(G) qualsevol transacció no autoritzada en la qual el Client hagi actuat de manera fraudulenta o quan, de forma intencionada o per negligència greu, no hagi utilitzat la Targeta d’acord amb aquestes condicions generals:
(H) Pèrdua d’ingressos de l’Client, fons de comerç, pèrdua de beneficis o estalvis previstos;
(I) Qualsevol pèrdua o dany que no sigui resultat directe ni conseqüència directa d’un incompliment de l’Acord per part de Paynetics; o
(J) Per qualsevol pèrdua o dany causat per un virus, disseminació d’atac de denegació de servei o un altre material tecnològicament nociu que pugui infectar un ordinador o un altre dispositiu o equip, programes de programari, dades o un altre material de propietat en relació amb la Targeta i l’Acord.
Paynetics no serà responsable en cas de rebuig injustificat de tercers a acceptar transaccions amb la Targeta Paynetics o, si el pagament iniciat pel Titular no pot realitzar-se amb la Targeta causa de raons tècniques, de comunicació o altres més enllà de l’control de Paynetics.
Paynetics no serà part en la relació entre el Client i els comerços, inclosos els proveïdors de serveis públics, quan es realitzin transaccions amb la Targeta i no es responsabilitzarà de la qualitat dels béns i / o serveis prestats pel comerciant ni dels possibles conflictes que sorgeixin entre el comerciant i el Client per aquest motiu.
Paynetics no serà responsable si una notificació de destrucció, pèrdua, robatori, falsificació o una altra apropiació indeguda d’una Targeta feta pel Titular és falsa i Paynetics ha pres les mesures necessàries per protegir el titular negant-se a aprovar transaccions amb aquesta targeta.
El Client serà responsable de totes les obligacions derivades de l’ús de la Targeta i respondrà davant Paynetics de tots els danys causats per l’ús indegut i / o no conforme de la Targeta segons l’Acord.
En cas d’incompliment de les obligacions de l’Client amb Paynetics en relació amb l’ús de la Targeta, el Client no podrà fer objeccions basades en les seves relacions amb tercers i / o Titulars.

CANVIS A LES CONDICIONS GENERALS
Paynetics notificarà als clients sobre qualsevol canvi en l’Acord, incloent la Tarifa, i la data en què aquests canvis entraran en vigor, mitjançant la seva publicació en el Lloc Web i / o per correu electrònic. Les modificacions dels tipus de canvi, si són favorables al Client, tindran un efecte immediat quan siguin el resultat d’una modificació del tipus de referència dels tipus de canvi de MasterCard per al període respectiu. Totes les altres modificacions entraran en vigor una vegada transcorreguts 2 mesos des de la notificació.
Si el Client no aprova els canvis de l’Acord segons la Clàusula 1 d’aquest document, el Client ha d’informar Paynetics ràpidament. Paynetics assumirà que el Client ha aprovat els canvis en els documents segons la Clàusula 1 d’aquest document si el Client no ha informat a Paynetics que no aprova aquests canvis En cas que el Client hagi informat a Paynetics que aquest no accepta els canvis, aquest Acord s’acabarà en els set dies següents a la publicació de la notificació segons la Clàusula 1 d’aquest document.
Paynetics no notificarà el Client les modificacions associades a l’ampliació de l’abast dels serveis prestats, les modificacions més favorables per al Client o les modificacions en els actes reglamentaris.

TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD. TERMINACIÓ. PERÍODE DE VALIDESA DE LA TARGETA
L’Acord es considerarà realitzat i entrarà en vigor en el moment en què sigui signat pel client i aprovat per Paynetics. L’Acord serà vàlid fins que el mateix sigui rescindit en qualsevol de les formes previstes en l’Acord.
L’Acord tindrà lloc per un període de validesa que coincideixi amb el període de validesa de la(es) Targeta(es), fins i tot en els casos de reemissió de la Targeta dins el període de validesa previst en l’Acord.
A l’expirar el termini esmentat a la clàusula 2, s’emetran una(es) nova(es) Targeta(es) i l’Acord es renovarà automàticament per un nou període de temps igual a el període de validesa de la(es) nova(es) Targeta(es) si no és rescindit per una de les parts en les formes especificades en l’Acord. La Targeta no es tornarà a emetre si el Client sol·licita per escrit la rescissió del Contracte abans que finalitzi el mes anterior al del seu venciment.
L’Acord es donarà per acabat:
En els casos de la clàusula 12.2;
A l’tancar el compte de pagament a la qual s’ha emès una Targeta;
Per part del Client:
a) A l’caducar la targeta i sol·licitar per escrit la rescissió de l’Contracte;
b) En la data de presentació d’una sol·licitud de rescissió de el Contracte per escrit.
Per Paynetics:
а) Amb un preavís per escrit d’un mes;
b) Sense previ avís: en cas d’incompliment de les disposicions de l’Acord o del Contracte per part del Client o d’un titular;
c) Si es tracta d’un requeriment a Paynetics per part d’una autoritat reguladora o d’una Organització de Targetes, o es requereix per complir amb les regulacions o prohibicions sobre el blanqueig de diners o el finançament del terrorisme;
d) En altres casos previstos per la llei o en l’Acord.
Si es produeix alguna de les condicions previstes en la clàusula 4 anterior, el dret del Client a utilitzar la(es) Targeta(es) quedarà anul·lat i les Targetes seran desactivades. El Client haurà de tornar les targetes emeses en virtut de l’Acord, i tots els crèdits de Paynetics en virtut de l’Acord, si n’hi ha, s’han de pagar.
El Client serà responsable de totes les transaccions realitzades abans de l’acabament de l’Acord, les seves responsabilitats resultants i qualsevol altra obligació relacionada amb l’ús i el servei de la Targeta abans de la seva finalització.

PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ LEGAL
Paynetics revisarà qualsevol objecció presentada o disputa plantejada pel Client o el seu signant en relació amb els serveis de pagament prestats i notificarà al Client la seva decisió en un termini de quinze dies hàbils des de la presentació.
Si Paynetics no anuncia la seva decisió en el termini esmentat a la clàusula 1 anterior o la decisió no és satisfactòria per al client, aquest podrà remetre el conflicte al Comitè de Conciliació per Conflictes de Pagament amb la Comissió de Protecció de l’Consumidor.
El Contracte i l’Acord es regiran per les lleis búlgares pertinents. Qualsevol disputa relacionada amb la seva interpretació o aplicació serà resolta definitivament pel tribunal búlgar competent.

MISCEL·LANIS
L’Acord s’ha executat sobre la base de la Llei de serveis de pagament i Sistemes de Pagament (LPSPS), els actes reglamentaris emesos en termes de la seva aplicació i altres actes reglamentaris pertinents, i de conformitat amb ells.
Les dades personals es tractaran mitjançant dispositius automàtics de conformitat amb el Dret de la Unió Europea, la Llei de Protecció de Dades Personals i els tractats internacionals dels quals la República de Bulgària és part. Per complir les seves obligacions legals, Paynetics s’aplicarà procediments de diligència deguda amb els clients, i a més de proporcionar informació a l’Agència Nacional d’Ingressos i als altres autoritats governamentals competents.
Paynetics pot transferir els seus drets i obligacions sota l’Acord a una altra companyia o individu en qualsevol moment. El Client tindrà dret a transferir els seus drets i obligacions sota l’Acord i el Contracte a un altre individu o companyia només després d’obtenir el consentiment per escrit de Paynetics.
Si un tribunal o autoritat competent estableix que una determinada disposició de l’Acord (o qualsevol part de qualsevol disposició) és invàlida, il·legal o inaplicable, aquesta disposició (o part d’ella) es considerarà inexistent en la mesura necessària, però la validesa i aplicabilitat de totes les altres disposicions de l’Acord no es veurà afectada.

App Store Google Play